TVARKOS APRAŠAS

  • Paskelbė : Vilma Junevičienė
  • Paskelbta: 2023-08-22
  • Kategorija: Sveikata

PATVIRTINTA

Vilniaus Martyno Mažvydo direktoriaus

2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr.V-266

VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

1. Sveikatos priežiūrą Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje (toliau – mokykla) reglamentuoja teisės aktai:

1.1. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20912);

1.2. LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

1.3. LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

1.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimo tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“.

2. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo III skyriaus Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto (toliau – VSPS) funkcijos, teisės ir pareigos p. 17.11. įpareigoja visuomenės sveikatos priežiūros VSPS teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje; p. 17.12. įpareigoja VSPS tikrinti mokinių asmens higieną, p. 17.13. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją, p. 17.14. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.

3. Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ III skyriaus p. 9 nurodyta, kad Mokyklos darbuotojai gali dirbti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir įgiję žinių higienos, o pedagoginiai darbuotojai ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) (forma Nr. F048/a) ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai ar jų kopijos laikomi mokykloje vadovo nustatytoje vietoje.

4. Visuomenės sveikatos priežiūra Mokykloje vykdoma pagal Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą (toliau – Veiklos planas), kuris yra sudedamoji Mokyklos mokslo metų/metinės veiklos programos dalis.

5. VSPS ir mokyklos pedagoginiai darbuotojai privalo mokėti teikti pirmąją (ne medicininę) pagalbą.

6. VSPS neturi teisės atlikti asmens sveikatos priežiūrai priskirtų licencijuotų paslaugų (duoti vaistų, daryti injekcijas).

7. Neturint būtinosios kvalifikacijos bei licencijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, tokie veiksmai yra neteisėti ir neleistini.

8. Vadovaujantis Asmens sveikatos paslapties kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552 „Dėl Asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“, užtikrinamas Mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumas.

II. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS

1. Mokykloje ir jos teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas.

2. Įtarus, kad mokinys apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kviečiamas mokyklos VSPS, kuris įvertina mokinio sveikatos būklę, bei mokyklos administracijos atstovas (mokyklos Direktorius ar Direktoriaus pavaduotojas):

2.1. mokinio sveikatos būklei blogėjant kviečiama greitoji pagalba.

3. Apie įvykį nedelsiant informuojami mokinio tėvai ar globėjai.

4. Mokyklos darbuotojų veiksmai įtarus mokinį vartojant alkoholį, tabaką ar kitas psichiką veikiančias medžiagas:

4.1. mokinio elgesys aptariamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje numatant tolimesnius poveikio veiksmus;

4.2. mokinio tėvai kviečiami pokalbiui su Mokyklos administracijos atstovu;

4.3. mokinys nukreipiamas pokalbiui su socialiniu pedagogu ir psichologu;

4.4. pokalbis su mokinio tėvais ar globėjais Vaiko gerovės komisijos posėdyje, numatant tolesnius mokinio elgesio korekcijos veiksmus;

4.5. mokiniui piktybiškai, nuolatos, sistemingai šiurkščiai pažeidus taisykles informuojama Vaiko gerovės komisija.

5. Kitos poveikio priemonės:

5.1. Mokykloje vykdoma alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa:

5.1.1. vykdomi prevenciniai renginiai atsižvelgiant į mokyklos socialinio pedagogo metinį veiklos planą;

5.1.2. prevencinė programa integruojama į mokytojų dalykų teminį planą;

5.1.3. į mokyklą kviečiami svečiai, kurie pasakos mokiniams apie alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų žalą;

5.1.4. organizuojamos klasės valandėlės apie neigiamą alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikį;

5.1.5. organizuojami klasės tėvų susirinkimai, kurių metu tėvai informuojami apie galimus mokinių pažeidimus bei skatinami kontroliuoti vaikus bei su jais kalbėtis apie alkoholio, tabako bei kt. psichiką veikiančių medžiagų žalą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Mokyklos visuomenės sveikatos specialistas ir klasės vadovas yra atsakingi už veiksmų vaiką įtarus vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas mokykloje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie mokykloje esantį mokinį organizavimą ir vykdymą.

7. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo Direktorius.

________________________________

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos