Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą progimnazijoje atsakinga

Daina Černienė Direktorės pavaduotoja ugdymui

1 - 4 klasėms, II vadybinė kategorija

202  kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo ir priėmimo laikas

Pietūs

 

Pirmadienis

7.30 - 17.00

12.00 - 12.30

 

Antradienis

7.30 - 17.00

12.00 - 12.30

 

Trečiadienis

7.30 - 17.00

12.00 - 12.30

 

Ketvirtadienis

7.30 - 17.00

12.00 - 12.30

 
Penktadienis 7.30 - 16.00 12.00 - 12.30

 

Kontaktai Telefonas 8 52795568

El. paštas Rašyti

1.Ugdymo proceso organizavimas 1-4 progimnazijos klasėse:

Progimnazijoje ugdymo procesas organizuojamas viena pamaina, bet karantino, pandemijos, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, progimnazijos 1- 4 klasėse ugdymas organizuojamas viena pamaina. Pritarus mokyklos  bendruomenei ugdymas gali būti organizuojamas mišriuoju būdu.

2. 2023–2024 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d. Pradinio  ugdymo proceso trukmė 1- 4 klasėse - 175 ugdymo dienos (35 savaitės).

3. Ugdymo proceso trukmė 1 - 4 kl.:

Klasės

2023-2024 m. m.

Trukmė savaitėmis/ ugdymosi dienomis

2024-2025 m. m.

Trukmė savaitėmis/ ugdymosi dienomis

Pradžia

Pabaiga

Pradžia

Pabaiga

1-4 kl.

2023-09-01

2024-06-11

35/175

2024-09-02

2025-06-12

35/175

4.  Ugdymo proceso metu, 2023-2024 mokslo metais, skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.

5. Ugdymo proceso metu, 2024-2025 mokslo metais, skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2024 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2024 m. gruodžio 27 d. – 2025 m. sausio 8 d.

Žiemos atostogos

2025 m. vasario 17 d. – 2025 vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2025 m. balandžio 22 d. – 2025 balandžio 25 d.

6.  Vasaros atostogų pradžią tvirtina progimnazijos vadovas, suderinęs su progimnazijos taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriumi.

7. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ugdymo procesą skirsto trimestrais:

Trimestrų trukmė

2023-2024 m.m.

I tr.  – 2023-09-01 – 2023-11-30;

II tr.  – 2023-12-01 – 2024-03-15;

III tr. – 2024-03-18 – 2024-06-11 (1-4 kl.)

Trimestrų trukmė

2024-2025 m. m.

I tr.  – 2024-09-02 – 2024-11-29;

II tr.  – 2024-12-01 – 2025-02-14;

III tr. – 2025-03-17 – 2025-06-12 (1-4 kl.)

8. Progimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę.

9. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 1-4 kl. maksimalus pamokų skaičius 5 pamokos per dieną.  Pamokos trukmė 35 min -1 klasėje ir 45 min 2-4 klasėse. Progimnazija skiria minimalų pamokų skaičių per dvejus metus, nustatytą bendruosiuose ugdymo planuose.

10. Pamokų laikas:

Pamokos

Pamokų laikas

Pamokos pradžia

Pamokos pabaiga

1

8.00

8.45

2

8.55

9.40

3

9.50

10.35

4

10.45

11.30

5

11.50

12.35

6

12.55

13.40

7

13.50

14.35

8.

14.50

15.35

9

15.40

16.25

10

16.30

17.15

11.

17.20

18.05

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
10. 16.30 – 17.15
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05