Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge progimnazijoje dirba

Joana Zapolskienė Specialioji pedagogė

236 a kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Tiesioginis darbas

      Pietūs

Netiesioginis darbas

Pirmadienis

8.00 – 14.30

12.30 – 13.00 

07.30 –  8.00

14.30 – 17.30

Antradienis

8.00 – 14.30

12.30 – 13.00

07.30 –  8.00

14.30 – 17.30

Trečiadienis

- -

9.00 – 12.00

(nuotolis)

Ketvirtadienis

8.00 – 14.30 12.30 – 13.00

07.30 –  8.00

14.30 – 17.30

Penktadienis

8.00 - 12.30

12.30 - 13.00

7.30 – 8.00

13.00 - 17.00

Kontaktai Mobilusis +370 644 59712

El. paštas Rašyti

Informacija

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Progimnazijos specialiojo pedagogo funkcijos

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko bendradarbiaudamas su mokytojais dalykininkais, SUP mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais (PPT).
 • Padeda SUP mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) vedant individualius, pogrupinius, grupinius lietuvių kalbos, matematikos dalykų užsiėmimus mokiniams ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, SUP mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
 • Teikia rekomendacijas mokytojams kaip pritaikyti SUP mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias ugdymo programas.
 • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių turinčių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
 • Kasmet rengia sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui.
 • Rengia mokytojams mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, gebėjimų ir sunkumų bei ugdymo rekomendacijas.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius.
 • Vykdo kitus mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos direktorius, suderinęs su specialiuoju pedagogu.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.50 – 14.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05