Logopedas

Kalba yra pagrindinė žmonių tarpusavio supratimo ir santykių kūrimo priemonė. Ji padeda užmegzti kontaktus su kitais, išsakyti mintis ir jausmus, išreikšti norus, perteikti išgyvenimus, planuoti veiksmus, suprasti tarpusavio ryšius ir apsikeisti patirtimi. Kalbinių gebėjimų raida turi ypatingą socialinę svarbą tolesniame vaiko gyvenime.

Logopede progimnazijoje dirba

Logopedė Logopedė

Vykdoma darbuotojo paieška

Logopedo funkcijos

 • Įvertina mokinių kalbos ir kalbėjimo ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (sudaro švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia PPT ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o šį sąrašą patvirtinus pateikia mokyklos Vaiko gerovės komisijai).
 • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko.
 • Veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, konsultacijas, kurių metu šalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, mokiniams.
 • Padeda mokytojams taikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimams šalinti.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.
 • Taiko savo darbe  logopedines naujoves.

Dažniausiai pasitaikantys kalbėjimo ir kalbos sutrikimai

Sutrikimų įveikimo kryptys

 • Kalbinio kvėpavimo mokymas: diafragminio kvėpavimo mokymas. iškvėpimo oro srovės stiprinimas. iškvėpimo trukmės ilginimas.
 • Rezonavimo pratimai: kvėpavimo per nosį/burną diferencijavimas. nosinumo mažinimas.
 • Balso lavinimas: balso moduliavimo (aukštumo, stiprumo) mokymas.
 • Prozodijos ugdymas: loginio kirčio pajautimo mokymas. kalbėjimo tempo reguliavimas.
 • Artikuliacinio aparato (žandikaulio, lūpų, liežuvio) rengimas garsui…tarti / fonetinės padėties mokymas: artikuliacinio aparato pratimai, siekiant mokyti judesius garsui tarti. supažindinimas su mokomo garso artikuliaciniais, akustiniais požymiais ir izoliuoto garso tarimo mokymas.
 • Garso…tarimo įtvirtinimas: izoliuoto garso tarimo įtvirtinimas atviruose, uždaruose skiemenyse / žodžiuose / sakiniuose / rišliojoje kalboje.
 • Taisyklingai ir netaisyklingai tariamų / keičiamų garsų diferencijavimas: klausos dėmesio ugdymas, mokant diferencijuoti netaisyklingai ir taisyklingai ištartus garsus. garsų diferencijavimas pagal akustinius požymius, garsų tarimo savikontrolės ugdymas.
 • Foneminio suvokimo ugdymas: lingvistinio vieneto (fonema) supratimo mokymas, atpažinimas, išskyrimas (išskyrimas garsų, skiemenų, žodžių eilėje. pirmojo/paskutiniojo žodžio garso nustatymas), diferencijavimas. manipuliavimas (pridėjimas – garso pridėjimas prie žodžio, panaikinimas – žodžio be tam tikro garso pasakymas, garso pakeitimas kitu, išskaidymas – skiemens, žodžio išskaidymas į garsus.sujungimas – garsų sujungimas į skiemenį, žodį.
 • Fonologinio suvokimo ugdymas: lingvistinių vienetų (žodis, skiemuo) supratimo mokymas: atpažinimas, išskyrimas, manipuliavimas (pridėjimas – skiemens pridėjimas prie žodžio. panaikinimas – žodžio be tam tikro skiemens pasakymas, skiemens pakeitimas kitu, išskaidymas – žodžio išskaidymas skiemenimis, sujungimas – skiemenų sujungimas į žodį). rimo pajautimas (panašiai skambančių, besirimuojančių žodžių atpažinimas, parinkimas, žodžio ar sakinio užbaigimas).
 • Smulkiosios motorikos lavinimas: pirštų judesių tikslumo, greičio, jėgos ir koordinacijos lavinimas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05