Dėl išėjimo iš progimnazijos teritorijos

PATVIRTINTA

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2023 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-335

Patvirtinta Mokyklos taryboje 2023-10-18 Protokolo Nr. 1

VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ IŠLEIDIMO PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ METU 

IŠ PROGIMNAZIJOS  TERITORIJOS

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos  teritorijos tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos  Respublikos Švietimo įstatymu Nr. XI – 1284, 46, 47 ir 49 straipsniais, 1996 m. kovo 14 d. Vaiko teisių apsaugos  pagrindų įstatymu Nr. I – 1234,   26 ir 27 straipsniais,  LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu “Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos”, 1.1.9. punktu, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos Mokinių elgesio taisyklėmis 2023-10-10 Nr. V-324, bei Administracinių nusižengimų kodekso 72 straipsnio 3 dalimi.
 2. Aprašo tikslai: 
  1. reglamentuoti išėjimo iš mokyklos teritorijos pamokų ir pertraukų metu tvarką;
  2. užtikrinti mokinių saugumą pamokų ir pertraukų metu;
  3. vykdyti mokinių mokyklos nelankymo ir žalingų įpročių prevenciją. 

II. IŠLEIDIMO TVARKA

 1. Mokinys privalo lankyti visas pamokas ir gali būti išleidžiamas iš mokyklos pastato tik pasibaigus pamokoms savo klasėje arba pateikus klasės vadovo raštišką leidimą.
 2. Neatvykti į pamoką mokinys gali tik dėl pateisinamos priežasties (žr. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas).
 3. Išeiti iš mokyklos teritorijos mokinys gali tik pateikus:
  1. tėvų (globėjų) prašymą, kuriame įvardytas tikslus laikas ir priežastis;
  2. visuomenės sveikatos specialisto pažymą;
  3. tikslinio iškvietimo pažymą;
 4. Mokinys, pamokos ar pertraukos metu, turintis išeiti iš mokyklos teritorijos, privalo informuoti klasės vadovą (jam nesant - budintį direktoriaus pavaduotoją ugdymui) bei mokytoją ir pateikti jiems raštišką leidimą.  
 5. Mokytojas mokinio neatvykimą/vėlavimą į pamoką fiksuoja el. dienyne vadovaudamasis Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašu.  
 6. Esant esant geriems orams, mokiniai pertraukų metu gali būti mokyklos teritorijai priklausančiame kieme ir stadione. 

III. NUOBAUDŲ SISTEMA

 1. Mokiniams pažeidus nustatytą tvarką, mokyklos budintys  ir mokytojai raštu informuoja administraciją apie tvarkos pažeidimus.
 2.  Mokiniui, pažeidusiam šio Aprašo reikalavimus, skiriamos drausminės nuobaudos:

    10.1. mokytojo, klasės vadovo pastaba dienyne;

    10.2. socialinių pedagogių surašyta Mokinio elgesio taisyklių pažeidimo pažyma;

    10.3. žodinis  įspėjimas;

    10.4. mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant mokyklos vadovybei, klasės vadovui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams); informuojamos atitinkamos institucijos.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOATATOS

11. Mokyklos mokiniai  privalo būti pasirašytinai supažindinti su aprašu. Su aprašu supažindinami ir klasės mokinių tėvai TAMO dienyne ir tėvų susirinkimų metu.

12. Aprašo reikalavimų vykdymą kontroliuoja klasių vadovai, socialiniai pedagogai ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

13. Aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.

 

Mokinių elgesio taisyklių, patvirtintų 2023 m. spalio 19 d.

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos  direktorės įsakymu Nr. V-335

1 priedas

VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS MOKINIO ELGESIO TAISYKLIŲ

PAŽEIDIMO PAŽYMA

2023-      -   

Mokinio vardas, pavardė, klasė ________________________________________________

Pamokos, pertraukos, renginio, išvykos, pailgintos dienos grupės veiklos metu pažeidė šias Mokinių elgesio taisykles (pažymėti):

 1. Laiku ateinu į mokyklą.
 2. Pamokų metu stropiai mokausi, sąžiningai ir laiku atlieku mokytojo paskirtas užduotis.
 3. Sąžiningai ir laiku atlieku paskirtus namų darbus.
 4. Atsinešu visas mokymo priemones, pasiruošiu pamokoms.
 5. Mokykloje dėviu tvarkingą mokyklinę uniformą, persiaunu, pasiruošiu fizinio ugdymo, šokio pamokai.
 6. Mandagiai, draugiškai elgiuosi su klasės draugais, suaugusiais.
 7. Bendraamžius vadinu tik vardais.
 8. Laikausi sutartos darbo ir poilsio tvarkos.
 9. Pastebėjęs netinkamą draugų elgesį, jį sustabdau arba pranešu mokytojui, socialiniam pedagogui ar kitam suaugusiam žmogui mokykloje.
 10. Mobiliaisiais įrenginiais nesinaudoju pamokų, pertraukų metu, pailgintos dienos ir būrelių veiklos metu.
 11. Mokykloje ir jos teritorijoje nefilmuoju, nefotografuoju, neįrašinėju mobiliuoju įrenginiu.
 12. Saugau savo ir kitų sveikatą.
 13. Pagarbiai elgiuosi su maistu.
 14. Tausoju ir saugau savo, kitų mokinių ir mokyklos turtą.
 15. Pamokų ir pertraukų metu neišeinu už mokyklos teritorijos ribų.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(mokytojo vardas, pavardė, parašas)

Informacija apie įvykį (pildo mokinys)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

(mokinio vardas, pavardė)

Susipažinau ___________________________________________________

(mokinio vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas, data)

Pildo socialinis pedagogas

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos