Dėl asmenų lankymosi progimnazijoje

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2019 m. lapričio 15 d.    įsakymu  Nr. V-  245.

Patvirtinta Mokyklos taryboje 2020-06-01 Nr.6

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2023-10-19 Nr. 336

Patvirtinta Mokyklos taryboje 2023-10-18 Protokolas Nr. 1  

NAUJA REDAKCIJA 

VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS

BENDRUOMENĖS NARIŲ, SVEČIŲ IR   PAŠALINIŲ ASMENŲ

LANKYMOSI PROGIMNAZIJOJE TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus Martyno Mažvydo  progimnazijos bendruomenės narių, svečių ir pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (2007, Nr.X-1238, nauja redakcija 2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. XIII-3292), siekiant užtikrinti  saugią ir sveiką aplinką mokyklos bendruomenei bei sudaryti sąlygas vaiko gerovei ir švietimo veiksmingumui (narkotinių ir psichotropinių medžiagų nepatekimui ir neplatinimui tarp nepilnamečių progimnazijoje ir jos teritorijoje (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2004 m. rugsėjo 17 d. Nr. ISAK – 1462, 2009-04-22 nauja redakcija).
 2. Progimnazijos bendruomenę sudaro mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), progimnazijoje dirbantys darbuotojai.
 3. Pašaliniais asmenimis laikomi su progimnazijoje vykstančiu ugdymo procesu nesusiję žmonės, kurie tuo metu formaliai yra nepriskirti progimnazijos bendruomenei arba asmenys, kurių priklausymą progimnazijos bendruomenei budėtojui sunku nustatyti.
 4. Svečiais laikomi su progimnazijoje vykdomu ugdymo procesu susiję asmenys, tačiau formaliai nepriskirti progimnazijos bendruomenei.
 5. Taisyklės apibrėžia progimnazijos bendruomenės narių, svečių ir pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje fiksavimą, budinčio darbuotojo veiksmus bei atsakomybę ir pašalinių asmenų ir svečių lankymosi progimnazijoje apskaitos vykdymo kontrolę.

II SKYRIUS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ LANKYMOSI TVARKA

6. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) esant infeksinių ligų: gripo, ūmių kvėpavimo takų ir COVID-19 plitimui,  gavus grasinančius el.pranešimus ar esant ekstremaliai situacijai, ekstremaliam  įvykiui ar įvykiui, keliančiam pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, atėję į progimnaziją privalo užsiregistruoti Bendruomenės narių, svečių ir pašalinių asmenų registracijos žurnale (toliau – Žurnalas), esančiame budinčio darbuotojo darbo vietoje.

7. Žurnale mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nurodo: savo vardą, pavardę, vaiko vardą, pavardę, klasę, atvykimo laiką, asmenį, pas kurį atvyko, ir pasirašo.

 1. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į mokytojus ir / ar klasių auklėtojus, švietimo pagalbos specialistus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, progimnazijos administraciją  kreipiasi iš anksto e-paštu rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt arba telefonu 852795579 suderinę susitikimo laiką (išskyrus skubius, nenumatytus atvejus). Pasibaigus infekcijų plitimo laikotarpiui, pasibaigus ekstremaliai situacijai  ar įsitikinus, kad joks ekstremalus įvykis nebekels pavojaus mokinių sveikatai ir gyvybei,  registracija atšaukiama.
 2. Klasės auklėtojas, organizuojantis klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimą, apie tai informuoja budintį darbuotoją, į susirinkimą ateinantys tėvai (globėjai, rūpintojai) neregistruojami Žurnale.
 3. Į visuotinius susirinkimus, proginius ir kitus masinius renginius ateinantys tėvai (globėjai, rūpintojai) Žurnale neregistruojami.

III SKYRIUS SVEČIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI TVARKA

 1. Svečiai ir / ar pašaliniai asmenys, atėję į progimnaziją, privalo užsiregistruoti Žurnale, esančiame budinčių darbuotojų darbo vietoje, t. y. prie centrinio įėjimo.
 2. Budintis darbuotojas turi teisę pareikalauti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, jei jam kyla įtarimų dėl atvykusiojo tapatybės.
 3. Žurnale interesantas nurodo: savo vardą, pavardę, atvykimo laiką, renginį ar asmenį, pas kurį atvyko, ir pasirašo.
 4. Progimnazijos administracija, švietimo pagalbos specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, kiti progimnazijos darbuotojai priima lankytojus darbo laiku ir / ar iš anksto suderinus susitikimo laiką.
 5. Pašaliniams asmenims draudžiama iškviesti / išsivesti mokinį iš pamokos ar kitaip trukdyti ugdymo procesą. Esant poreikiui, mokinį iškviečia / išsiveda socialinis pedagogas, klasės auklėtojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar direktorius.
 6. Jei mokinį iškviečia / išsiveda policijos pareigūnai, juos lydintis progimnazijos darbuotojas (klasės auklėtojas, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar direktorius) informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir dalyvauja apklausoje.
 7. Neformaliojo ugdymo užsiėmimus lankantys progimnazijos mokiniai įleidžiami pagal pateiktą grafiką. Bendruomenės nariai esant infekcinių ligų paplitimo laikotarpiui, gavus grasinančius el.laiškus ar esant ekstremaliai situacijai, ekstremaliam  įvykiui ar įvykiui, keliančiam pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, į mokyklą neįleidžiami. Mokinių laukia mokyklos kieme. Ne progimnazijos mokiniai ir kiti asmenys įleidžiami pagal užsiėmimų vadovų pateiktus sąrašus užsiėmimų grafike numatytu laiku. 
 8. Atvykus grupei žmonių, žurnale registruojasi tik grupės vadovas, nurodydamas grupės narių skaičių.
 9. Seminarų, konferencijų, konkursų, sporto varžybų ar kitų dalykinių renginių, vykstančių gimnazijoje dalyvius registruoja renginio organizatoriai.
 10. Masinių bendruomenės renginių metu svečiai neregistruojami.
 11. Neblaivūs, apsvaigę, elgesio etikos nesilaikantys asmenys į progimnaziją neįleidžiami ir įspėjami, kad bus iškviesta policija. Minėtais atvejais ir asmeniui nesilaikant Taisyklių reikalavimų, apie tvarkos pažeidimus budintis darbuotojas nedelsdamas informuoja progimnazijos direktorių, pagal poreikį iškviečia policiją.

IV SKYRIUS BUDINČIO DARBUOTOJO VEIKSMAI IR ATSAKOMYBĖ

22. Vykdyti visų atvykstančių pašalinių asmenų, o infekcijų papilitimo laikotarpiu ar  gavus grasinančius el.pranešimus bei  esant ekstremalioms situacijoms, ekstremaliam  įvykiui ar įvykiui, keliančiam pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei,  ir  mokinių tėvų kontrolę registracijos žurnale.

23. Neleisti į progimnaziją  pašalinių asmenų be progimnazijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui sutikimo.

24. Nepalieka darbo vietos be direktoriaus pavaduotojo ūkiui leidimo. Pietų pertraukos metu jo pareigas perima kitas progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkiui paskirtas darbuotojas.

25. Nuolat vykdyti progimnazijos patalpų, jos prieigų stebėjimą.

26. Nedelsiant informuoja progimnazijos administraciją apie viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus.

27. Už netinkamai vykdomą progimnazijos bendruomenės narių, svečių ir pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje kontrolę budintis darbuotojas atsako progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.

28. Budintis darbuotojas su Taisyklėmis supažindinamas pasirašytinai.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Darbuotojai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) su taisyklėmis supažindinami susirinkimų metu, informacija skelbiama progimnazijos internetinėje svetainėje.
 2. Taisyklės gali būti koreguojamas atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės poreikius, pasikeitus teisės aktams, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams.
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos