Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos sudėtis 2023 -2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Mindaugas Gatelis Mokytojų atstovas Pirmininkas
2. Kristina Jūraitė Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Jurgita Stonienė Mokytojų atstovė Narė
4. Vaidas Andriuškevičius Tėvų atstovas Narys
5. Ingrida Tamulevičienė Tėvų atstovė Narė
6. Laura Bagdanovienė Tėvų atstovė Narė
7. Patricija Valytė Mokinių atstovė Narė
8.

Viltė Sinkevičiūtė

Mokinių atstovė Narė
9. Saulė Kupčinskaitė Mokinių atstovė Narė
10. Albinas Šniras Pilaitės seniūnas Narys
11. Aušrelė Čepulienė Pilaitės bendruomenės atstovė Narė
12. Janina Gadliauskienė Pilaitės bendruomenės atstovė Narė
13. Angelė Šarlauskienė Pilaitės bendruomenės atstovė Narė

Progimnazijos tarybos kompetencija

 • Teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • Pritaria Progimnazijos strateginiam planui, Progimnazijos metiniam veiklos planui, Progimnazijos taikomų skaitmeninio turinio priemonių sąrašui, ugdymosi proceso skirstymui trimestrais ar pusmečiais;
 • Svarsto ir teikia pasiūlymus Progimnazijos vadovui dėl Progimnazijos darbo tvarkos taisyklių, Bendruomenės narių elgesio normų, kitų Progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų;
 • Teikia siūlymus Progimnazijos vadovui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos organizacinės struktūros tobulinimo;
 • Svarsto Progimnazijos lėšų naudoji klausimus teikia siūlymus dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • Vertina Progimnazijos vadovo metinės veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl vadovo metų veiklos įvertinimo Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
 • Svarsto Progimnazijos mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos vadovui;
 • Teikia pasiūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, padeda formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • Aptaria pasiūlymus dėl neformaliojo švietimo pasiūlos, renginių organizavimo;
 • Parenka Progimnazijos veiklos įsivertinimo sritis ir veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo metodiką;
 • Svarsto kitus Progimnazijos vadovo teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05