Apie progimnaziją

Istorija

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija nuo 1998 iki 2011 metų veikė kaip vidurinė mokykla, o nuo 2011-2012 mokslo metų pradėjo dirbti kaip progimnazija. Mokyklos vardas buvo pasirinktas neatsitiktinai. Pilaitės mikrorajono gatvės pavadintos žymių Mažosios Lietuvos veikėjų vardais.

Mokykla pritaikyta neįgaliems mokiniams: yra nuolydžiai įvažiuoti, keltuvas į antrą aukštą ir kt.

1998 metais mokykloje mokėsi 470 mokinių. 2019 m. – 1809 mokinių.

Mokykloje stipri ugdymo bazė: yra 13 interaktyvių lentų; įsigyta daug video ir audio technikos, planšečių klasė ir laboratorinė įranga fizikos kabinete, skaitmeninės dokumentų kameros, metodinės priemonės gamtos mokslų, muzikos, dailės kabinetams. Kiekviename kabinete yra multimedijos įrenginių, pilnai kompiuterizuotos mokinių darbo vietos prancūzų kalbos kabinete. Mokykla dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Pagal šį projektą 1-8 klasės aprūpintos mokymo priemonėmis.

Mokykloje veikia šiuolaikiškas informacinis centras – biblioteka, el. skaityklos, sėkmingai veikia Karjeros centras. Progimnazijoje kiekvieno koncentro mažiausiai viena klasė (5-8 kl.) mokoma prancūzų kalbos pagal sustiprintą prancūzų kalbos mokymo programą. Progimnazijos Emille klasių (prancūzų kalbos integracija į dėstomus dalykus, netradicinės pamokos) pasiekimai įvertinti kokybiško frankofoninio ugdymo (pranc. Qualité Francophone, QF) ženklu. Tėvai nuo 2 klasės mokiniams gali parinkti mokymąsi klasėje pagal kryptingo ugdymo daile programą.

Į ugdymą integruojama etnokultūros, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, ugdymo karjeros ir alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos ,,Obuolio draugai“, ,,Antras žingsnis“, „Įveikiame kartu“, LIONS QUEST Socialinio ir emocinio ugdymo programa “Paauglystės kryžkelės” integruojamos į klasės valandėles.

Mokykloje kuriama estetiška, palanki ugdymui ir aktyviam poilsiui aplinka.

Pagrindinis dėmesys skiriamas pamokos kokybei, ugdymo diferencijavimui, mokinio pažangos stebėjimui ir gabių mokinių ugdymui. Visapusiškai ugdomos mokinio kompetencijos. Mokykloje veikia mokinių savivalda, kuri aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime. Atsižvelgiant į ugdytinių poreikius ir pomėgius, organizuojama neformalioji mokinių veikla. Mokykloje veikia dailės, sporto, šokių būreliai, chorai, ansamblis „Retro“, etnokultūros, gėlininkystės, kraštotyros būreliai. Veikia Europos klubas, jaunųjų programuotojų būrelis.

Mokykla vykdydama dvikalbį ugdymą bendradarbiauja su Prancūzijos mokyklomis, Prancūzų kultūros centru Lietuvoje, J.Basanavičiaus progimnazija. Vykdo bendrus projektus su Ąžuolyno progimnazija, Žemynos progimnazija, Spindulio progimnazija, su 4-iomis Martyno Mažvydo vardo  mokyklomis: Kauno, Tauragė, Klaipėdos ir Nemakščių mokyklomis.

Vasarą veikia poilsio stovykla, skirta darbui su rizikos grupės vaikais. Pasibaigus ugdymo procesui vyksta respublikinis Emile klasių mokinių sąskrydis.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05