Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2023 - 2024 m. m. 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Edita Juknienė

 

Pirmininkė

2.

Milda Steckienė

 

Sekretorė

3.

Rima Striogaitė

 

Narė

4.

Asta Montrimienė

 

Narė

5.

Virginija Žekonytė Petrikienė 

 

Narė

6.

Daiva Augulienė

 

Narė

7.

Teresa Dudoit

 

Narė

8.

Justina Bradauskienė

 

Narė

9.

Mindaugas Gatelis

 

Narys

10.

Vilija Malinauskienė

 

Narė

11.

Irina Jakubauskienė

 

Narė

12.

Svetlana Politova

 

Narė

Metodinės tarybos kompetencija

 • Teikia Progimnazijos vadovui suderintus metodinių grupių pasiūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo, gerosios patirties sklaidos ir bendradarbiavimo;
 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant Progimnazijos mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • Koordinuoja Progimnazijoje veikiančių Metodinių grupių veiklą;
 • Siekia ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
 • Kaupia informaciją ir metodines priemones, susijusias su Metodinių grupių veikla;
 • Aptaria Progimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kitomis įstaigomis;
 • Prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
10. 16.30 – 17.15
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05