Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Rita Bakanienė  

Pirmininkė

2.

Milda Steckienė  

Sekretorė

3.

Asta Montrimienė   Narė

4.

Jurgita Stonienė   Narė
5. Kristina Jūraitė   Narė
6. Vilija Malinauskienė   Narė

Metodinės tarybos kompetencija

 • Teikia Progimnazijos vadovui suderintus metodinių grupių pasiūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo, gerosios patirties sklaidos ir bendradarbiavimo;
 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant Progimnazijos mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • Koordinuoja Progimnazijoje veikiančių Metodinių grupių veiklą;
 • Siekia ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
 • Kaupia informaciją ir metodines priemones, susijusias su Metodinių grupių veikla;
 • Aptaria Progimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kitomis įstaigomis;
 • Prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05