Nešvaistykime maisto be reikalo
Renata Žemaitienė / 2018 m. sausio 31 d.
Ar žinojote, kad…
  • Per metus Europoje išmetama 88 tonos maisto?
  • Išmesdami maistą, žmonės per metus praranda apie 235 eurus?
  • Per metus vienas lietuvis vidutiniškai išmeta 171kg maisto atliekų?
  • Savartynuose pūvantis maistas išskiria nuodingas metano dujas, kurios teršia orą 20 kartų stipriau nei CO
  • Milijardai žmonių pasaulyje eina miegoti alkani?
Mūsų mokyklos Erasmus+ projekto “Keičiame įpročius, keičiame pasaulį” septintokų komanda kviečia susimąstyti ir nešvaistyti maisto be reikalo. Vasario 6-9 d. mokykloje startuos akcija, kurios metu projekte dalyvaujantys mokiniai skaičiuos mūsų mokinių išmetamo maisto kiekį valgykloje.
Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų konkursas “Video sveikinimas Lietuvai”
Eglė Laumelienė / 2017 m. gruodžio 13 d.
VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KONKURSO „VIDEO SVEIKINIMAS LIETUVAI“ NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Video konkurso „Sveikinimas Lietuvai“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato
konkurso tikslą, uždavinius, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai – Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija.
3. Konkursas organizuojamas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.
4. Visa informacija apie konkursą yra skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje www.mmazvydas.lt .
5. Atsakingas asmuo: informacinių technologijų mokytoja Kristina Jūraitė, kristina.juraite@mmazvydas.lt
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Konkurso tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius mokinių sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas,
ugdyti mokinių pilietiškumą.
Uždaviniai:
1. Skatinti ir ugdyti mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą.
2. Ugdyti meilę, pagarbą Tėvynei.
3. Puoselėti mokinių saviraišką, ugdyti kūrybiškumą ir savarankiškumą.
4. Plėtoti mokinių informacinių technologijų pažinimą.
III. DALYVIAI
1. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės.
IV. KONKURSO SĄLYGOS
1. Konkurso tema – sveikink Lietuvą kūrybingai ir išradingai.
2. Kiekviena dalyvaujanti mokykla konkursui sukuria video sveikinimą Lietuvai. Tai gali būti vaizdo klipas,
nufilmuota daina, šokis, eilėraštis, linkėjimas.
3. Sveikinime turi dalyvauti mokyklos administracijos atstovas, mokytojai, mokiniai ir tėvai (globėjai) ir
kiti mokyklos bendruomenės nariai.
4. Vaizdo filmukas turi būti autorinis kūrinys.
5. Sveikinimas turi būti lietuvių kalba. Kalba aiški, rišli, pridėti titrai.
6. Sveikinimo trukmė 3-5 min.
7. Viena mokykla konkursui gali pateikti vieną sveikinimą.
8. Video formatai: avi, mov, wmv, mp4, mpg. Video pradžioje privaloma nurodyti mokyklos pavadinimą,
pabaigoje privaloma nurodyti vaizdo ir garso režisierius (mokinių vardai ir pavardės), kuruojantį mokytoją.
V. DARBŲ PATEIKIMAS
1. Sveikinimo vaizdo įrašas turi būti atsiųstas arba pabendrintas elektroniniu paštu
sveikinimaslietuvai@gmail.com iki 2018 m. vasario 5 d.
2. Vaizdo įrašo pavadinime turi būti nurodytas atstovaujamos švietimo įstaigos pavadinimas.
3. Vaizdo įrašo trukmė ne ilgesnė kaip 5 minutės.
4. Pateikdami kūrinį į konkursą dalyviai patvirtina, kad nepilnamečių moksleivių tėvai yra pasirašę
sutikimą viešinti savo vaiko atvaizdą .
VI. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS
1. Nugalėtojai bus išrinkti susumavus komisijos ir dalyvių balsavimo taškus.
2. Komisija nuo 2018 m. vasario 6 d. iki vasario 9 d. vertins kūrinius ir skirs balus. Komisiją sudarys
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 5 mokytojų komanda.
3. Susumavus balsus, bus skirtos trys prizinės vietos. Rezultatai skelbiami 2018 m. vasario 9 d. mokyklos
internetinėje svetainėje www.mmazvydas.lt.
4. Visi dalyviai turės galimybę pamatyti vieni kitų darbus ir balsuoti už labiausiai patikusį sveikinimą
skirdama 5 taškus. Kiekvienai dalyvaujančiai mokyklai, nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsta balsavimo
anketos nuoroda. Balsavimas vyks nuo vasario nuo 7 d. iki 9 d.
5. Vertinama:
a) Temos atitikimas.
b) Idėjos atskleidimas, kūrybiškumas, originalumas.
c) Atlikimo kokybė, techninio pateikimo išbaigtumas ir tvarkingumas.
d) Mokyklos komandos įvairovė (mokiniai, mokytojai, tėvai).
e) Konkurso sąlygose numatyti kriterijai.
6. Darbai neatitinkantys konkurso reikalavimų vertinami nebus.
7. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti padėkos raštais, atminimo dovanomis, o visiems dalyviams bus
atsiųsta pažyma apie dalyvavimą konkurse.
8. Laimėjusios mokyklos atstovams apdovanojimai bus įteikiami Martyno Mažvydo progimnazijos renginio,
skirto vasario 16-osios minėjimui metu.
VII. AUTORIŲ TEISĖS
1. Pateikdami kūrinį konkursui dalyviai prisiima atsakomybę už kūrinio originalumą.
2. Darbai turi atitikti autorių teises reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Vaizdo įraše galite
naudoti tik savo kurtą autorinę medžiagą (muziką, vaizdus ir pan.) arba autorinę medžiagą, kuriai
naudoti esate gavęs kūrėjo leidimą.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Organizatoriai pasilieka teisę konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus, apie tai informuodami
mokyklos internetinėje svetainėje www.mmazvydas.lt.
2. Dalyviai sutinka su visomis šių nuostatų sąlygomis ir galimais papildymais ar pakeitimais.
3. Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl atsiųstoje vaizdo medžiagoje matomų
nepilnamečių atvaizdų.
Erasmus+ (KA2) projekto susitikimas Lietuvoje
Edita Juknienė / 2017 m. lapkričio 13 d.
Lapkričio 8 -10d. Vilniaus Martyno
Mažvydo progimnazijoje vyko
tarptautinio Erasmus+ (KA2)
strateginių tarpmokyklinių
partnerysčių projekto ,,Keičiame
įpročius – keičiame pasaulį’’
(“Changing habits – changing the world”) koordinatorių susitikimas, kuriame dalyvavo koordinatoriai ir
projekto vykdytojai iš Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos ir Suomijos. Susitikimą koordinavo anglų
kalbos mokytojos Lina Spalvienė ir Renata Žemaitienė.
Pagrindinis susitikimo tikslas – suplanuoti projekto veiklas ateinantiems dvejiems metams.
Svečius pasitiko ir mokyklos erdves aprodė ,,Europos klubo‘‘ mokiniai, kuriems vadovauja anglų kalbos
mokytojos L. Kamarauskienė ir E. Bridikienė.
Informacinių technologijų mokytoja Edita Juknienė pristatė projektui sukurtą tinklalapį bei apmokė
projekto dalyvius jį redaguoti.
Taip pat įvyko projekto logotipo, kurį piešė visų dalyvaujančių šalių mokiniai, konkursas. Logotipo
laimėtoja tapo Portugalijos atstovė.
Projekto svečiai turėjo galimybę pažinti Vilnių ir Trakus. Pažintinėje ekskursijoje po Vilniaus senamiestį
fizikos mokytojas Valdemaras Purelis supažindino svečius su žymiais senamiesčio objektais. Kelionės į
Trakus metu anglų kalbos mokytoja Rita Bakanienė svečiams pristatė Trakų pilies istoriją bei papasakojo
įdomių faktų apie patį miestelį. Svečiai dalyvavo kibinų gaminimo edukacinėje veikloje.
Projekto dalyviai liko sužavėti mūsų progimnazijos mokiniais ir mokytojais. Nors žvarbus ir šaltas oras
nelepino, pasivaikšiojimas sostinės gatvėmis paliko didelį įspūdį. Su plačiomis šypsenomis svečiai išvyko
namo tęsti pradėtų darbų!
Erasmus+ programos KA2 (219) tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas ,,Keičiame įpročius –
keičiame pasaulį’’ finansuojamas iš Europos Komisijos lėšų.
Daugiau informacijos apie projektą galite rasti adresu: https://sites.google.
com/view/changing-habits-changing-the-w/home?authuser=1
Projektas “Atverk paguodos skrynelę”
Aiste Gedminiene / 2017 m. spalio 18 d.
Jau trečius metus, minėdami Psichikos sveikatos dieną, Martyno Mažvydo progimnazijos ketvirtokai dalyvavo projekte „Atverk paguodos skrynelę“ . Projektą vykdė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė A. Gedminienė ir socialinė pedagogė J. Noreikienė. Vaikai per užsiėmimus mokėsi atpažinti savo išgyvenimus, kalbėti apie patiriamas emocijas, drauge su specialistais ieškoti būdų, kaip stiprinti psichikos sveikatą. Mokymų metodika paremta islandų liaudies pasaka. Jos siužetas – apie vaikus, kurie turėdavo ilgesniam laikui išvykti iš namų piemenauti ar dirbti kitų darbų. Kad jie nesijaustų vieniši, tėvai įdėdavo paguodos skrynelę, kurioje vaikai galėdavo saugoti jiems brangius daiktus. Tai paguosdavo likusius vienus pas svetimus žmones, padėdavo pralinksmėti. 
Plačiau prašome skaityti ir žiūrėti: 
Naujas straipsnis
Renata Žemaitienė / 2017 m. spalio 5 d.
Prisiminus mokymus, stebint pamokas Suomijoje
Loreta Kamarauskienė / 2017 m. birželio 16 d.
Šiais mokslo metais mūsų mokykloje vykdoma
Erasmus + projekto veikla. Spalio 30 d. – lapkričio 4 d.
keturios progimnazijos mokytojos ir socialinė pedagogė
viešėjo Helsinkio mokyklose, stebėjo pamokas, kaip
organizuojamas darbas, o grįžusios prie apskrito stalo
pasidalino savo patirtimi ir įspūdžiais su kolegomis.
,,Labiausiai nustebino tai, kad Suomijos mokyklose auklėtojai organizuoja išvykas tuomet, kai mokiniai
patys sukaupę tam lėšų. Jie mokomi savarankškai užsidirbti pinigų išvykoms, pavyzdžiui platina tam tikrų
įmonių produkciją: kojines, atvirukus ir kt., dalina reklaminius lankstinukus, prekiauja mokyklos „kioske”,
parduoda bilietus į tėveliams skirtus koncertus.
Sudomino mokykloje organizuojama „Vyresnio draugo programa” tai mokinių įtraukimas – pagalba
auklėtojui. Mokiniai, kurie nori dalyvauti, rašo motyvacinį laišką, gauna kelių mokytojų rekomendacijas ir
tik tuomet, praėję atranką savanoriai, padeda jaunesniems mokiniams adaptuotis mokykloje. Vyresnysis
draugas stebi ar nevyksta patyčios, sprendžia kartu su auklėtoju nedideles problemas, bendrauja su jais,
padeda ruošti namų darbus.
Klasės auklėtojas (kuratorius) gavęs klasę pirmiausia susipažįsta asmeniškai su auklėtinių šeimomis.
Kiekvieną šeimą priimdamas penkiolikos minučių pokalbiui. Tokių kaip pas mus tėvų susirinkimų nebūna,
visa informacija skelbiama elektroniniame dienyne, tėvai atvyksta į mokyklos organizuojamas šventes ir
jei reikia, kviečiami, bet tik individualiam pokalbiui.
Įdomu ir tai, kad moksleivių elgesys mokykloje yra vertinamas pažymiais. Didžioji dauguma mokinių,
kurie laikosi taisyklių ir gerai elgiasi vertinami aštuoniais balais. Aukštesniu balu vertinami tik tie mokiniai,
kurie dalyvauja visuomeninėje veikloje yra iniciatyvūs, ir viršija mokyklos bendruomenės lūkesčius.”
Loreta Kamarauskienė
„Mokytojas nėra žmogus, kuris verčia mokytis. Jis- pagalba norintiems dirbti. Vyrauja stipri mokinių
motyvacija, žinojimas, jog ateitis tik jų rankose. Yra puikiai išvystytas mokymosi proceso
individualizavimas ir diferencijavimas. Labai gerai paruošti vadovėliai. Jų pagalba pats mokinys renkasi
užduotis pagal savo gebėjimus tiek klasėje, tiek atlikdamas namų darbus. Greičiau dirbantiems mokiniams
yra sudaroma galimybė namų darbus atlikti pamokos metu, todėl namuose dirba tik tie vaikai, kurių
atitinkamas dalykas ar tema nėra stiprioji pusė. Vaikai nuolat darydami testus patys įsivertina savo
gebėjimus. Per metus jie gauna 2-4 dalyko pažymius, mokymosi proceso eigoje vyrauja neformalusis
vertinimas “stengėsi; trukdė; nepasiruošė pamokai ir kt.” taip tėvai seka vaiko mokymosi pažangą ir
pastangas..
Dovilė Didikaitė – Giniotė
„ Didelis dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių mokinių ugdymui:
1. Mokymosi sunkumų turintys mokiniai integruojami į klases.
2. Yra specialios klasės, kuriose mokosi iki 8 mokinių. O juos moko specialusis pedagogas, kartu su
mokytojo padėjėju. Taip pat yra ypač gabių mokinių klasė.
3. Turintiems ypač didelių sutrikimų yra specialiosios mokyklos – ligoninės.
4. Sistema yra lanksti, mokinys iš specialiosios klasės gali grįžti į bendrą klasę, priklauso nuo to, kaip
jam sekasi.
Pagalbos mokiniui specialistų pakanka: 400 mokinių – 2 specialiųjų klasių mokytojai, 5 – asistentai,
2 – specialieji pedagogai, psichologas ir socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistė ir
ateinantis gydytojas. Jei bendroje klasėje yra keli vaikai su specialiaisiais poreikiais tuomet toje klasėje
būna perpus mažiau mokinių nei kitose. Valstybė mokinius aprūpina visomis mokymosi priemonėmis, visi
valgo nemokamai iki 9 klasės. Mokykloje įrengta nemažai rekreacinių zonų: žaidimų kampelių, staliukų,
informacinis centras, poilsio zona su minkštais baldais.
Nereikia į mokyklą nešiotis vadovėlių, visi turi asmenines spinteles. Valgykloje – savitarna, tik dviejų
rūšių maistas vegetariškas ir tradicinis. Gėrimai – tik pienas, kefyras ir vanduo. Mokykloje mokiniai atrodo
ramūs, laisvi, nesuvaržyti. Mokytojai niekada nekelia balso, kalba su intonacija ramiu tonu. Mokiniai
kreipiasi į mokytoją vardu, tačiau ramiu balsu duodamų pastabų mokiniai klauso.
Dalindamasi įspūdžiais iš Suomijos mokyklų, turiu pastebėti, kad ten- mokytojo profesija yra prestižinė.
Mokytojas didžiuojasi savo profesija. Didžiausia konkurencija stojant į teisę, ekonomiką, mediciną ir
pegagogiką. Pusė vietų paliekama mokytojams – vyrams. Atrenkami patys pažangiausi stojantieji.
Mokytoju gali dirbti tik pedagoginį magistro laipsnį įgijęs specialistas.
Pagrindinis jų švietimo politikos akcentas – ugdymo turinio decentralizacija. Nėra ugdymo planų. Yra
tik ugdymo turinio gairės, laisvas ugdymo metodų ir būdų pasirinkimas.Vyksta aktyvus
bendradarbiavimas tarp įvairių švietimo pakopų, siekiant lengvesnės mokinių adaptacijos. Nėra
valstybinių egzaminų.
Lankydamasi Suomijos mokyklose sužinojau, kad skiriamas didelis dėmesys kiekvienam mokiniui ir jo
pasiekimams. Specialusis ugdymas taip organizuotas, kad problema sprendžiama tuoj pat kiekvienu
individualiu atveju. Pagalba teikiama kuo anksčiau; spec poreikiai nustatomi jau ikimokykliniame amžiuje.
Mokykloje kiekvienam specialiųjų poreikių mokiniui kartu su specialistais, tėvais ir pedagogais rengiamas
individualus ugdymosi planas. Jis periodiškai peržiūrimas, jei reikia – koreguojamas.
Apibendrinant įgytą patirtį, galima sakyti, kad ir pas mus taikomas ir diferencijavimas, ir švietimo
pagalba , ir integruotas mokymas, tačiau akivaizdu, kad esame gerokai atsilikę ir dar yra kur tobulėt ir
stengtis.
Norėtųsi pakeisti kai kurių suaugusių požiūrį įvaiką, ypač spec poreikių, jo poreikius ir vertybes.Savo
darbe daugiau dėmesio skirti mokinių fizinės ir psichinės sveikatos ugdymui, racionaliai išnaudoti
mokyklos erdves, inicijuoti sveikos gyvensenos projektus, kiekvienam probleminiam mokiniui parengti
individualų pagalbos planą ir dirbti su juo, nuolat peržvelgiant ir koreguojant. Tikėti, kad ir mūsų švietimo
sistema remsis Suomijos pavyzdžiu ir tobulės.”
Jolanta Noreikienė
Vilnius – mano miestas
Kviečiame pakeliauti po Vilniaus senamiestį Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių sukurtu interaktyviu žemėlapiu, kuris skirtas pažinti Vilniaus Kultūrinius, istorinius objektus.

Interaktyvų žemėlapį galite peržiūrėti čia:
http://mmazvydas.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=9fee0af0c95d4fbda8a6afb2291ee943
Progimnaziją aplankė viešnios iš Suomijos
Renata Žemaitienė / 2017 m. vasario 4 d.

Sausio 31 – vasario 2 dienomis mokytojų L. Spalvienės  ir R. Žemaitienės iniciatyva mokykloje lankėsi dvi viešnios E. Hämäläinen ir S. Tormonen  iš Helsinkio, Espoo Nöykkiön mokyklos.  

Mokytojos susipažino su ugdymo procesu pamokose ir po pamokų. Jos stebėjo chemijos (mokytoja T. Dudoit), matematikos (mokytoja D. Didikaitė-Giniotė), fizikos (mokytojas V. Purelis), integruotas  matematikos ir IT (mokytoja I. Jakubauskienė)  bei biologijos ir IT pamokas (mokytojos R. Cvirkienė ir K. Jūraitė).  Mūsų mokytojų pamokos buvo įvertintos svečių ir apibūdintos kaip įdomios ir efektyvios.  Suomės ne tik stebėjo mokytojų darbą, bet daug kalbėjo su 8 klasių mokiniais, kurie vertėjavo per pamokas. Viešnios gyrė šiuos mokinius už jų anglų kalbos žinias, malonų ir mandagų bendravimą, geranoriškumą ir draugiškumą. 

Mokinių tarybos nariai kartu su jų vadove A. Stravinskaitė papasakojo apie mokinių gyvenimą mūsų  progimnazijoje: rūpesčius, džiaugsmus bei problemas. Mokiniai šiam susitikimui sukūrė net video siužetą apie Mokinių tarybos iniciatyvas ir veiklą. Mokytojos liko sužavėtos mokinių kūrybiškomis idėjomis.

Pagrindinis šio vizito tikslas – tęsti bendradarbiavimą tarp mokyklų Erasmus+ projektuose. Rudenį įgyvendindami  Erasmus+ KA1 projektą ,, Kiekvienas mokinys yra asmenybė: personalizuotas mokymas pamokose‘‘ mūsų mokyklos komanda viešėjo Espoo Nöykkiön mokykloje, kur stebėjo pamokas ir sėmėsi patirties. O šis suomių vizitas buvo skirtas naujos Erasmus+ KA2  projekto paraiškos parengimui.  Bendru sutarimu, buvo pasirinkta aplinkosauginė tema  – ,,Keisime įpročius-keisime pasaulį‘‘ (,,Change habits-change the world‘‘).

Mokytojos Suvi ir Emilia džiaugiasi sėkmingai įgyvendintais vizito tikslais ir užsimezgusia partneryste. O mes didžiuojamės, kad ir suomių pedagogės gali pasisemti gerosios patirties ir įdomių idėjų iš mūsų progimnazijos mokytojų. 

                                                                                   Mokytojos R. Žemaitienė ir L. Spalvienė
Sėkmingai įgyvendintas eTwinning projektas
Renata Žemaitienė / 2017 m. sausio 9 d.

Gruodžio-sausio mėnesiais mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte ,,Let‘s exchange Christmas cards‘‘. Šiame projekte dalyvavo 10 mokyklų iš įvairių Europos šalių. Projekto tikslas – paštu išsiųsti mokinių rankų darbo kalėdinius atvirukus su asmeniniu sveikinimu. 
 5-6 klasių mokiniai dailės mokytojų M. Tverkutės ir D. Varslavienės bei technologijų mokytojos R. Gustienės pamokose pasirinkta technika ir priemonėmis kūrė kalėdinius atvirukus. Vėliau eTwinning klubo nariai rašė sveikinimus anglų kalba. Bendromis jėgomis  sukurti originalūs atvirukai buvo išsiųsti Turkijos, Lenkijos, Ukrainos, Ispanijos ir Slovakijos mokyklų mokiniams. O mūsų mokiniai sulaukė sveikinimų iš dviejų Lenkijos mokyklų. Mokiniai džiaugėsi įgyvendintu tarptautiniu eTwinning projektu ir dėkojo vieni kitiems už šiltus Kalėdinius sveikinimus. 

 eTwinning klubo vadovės R. Žemaitienė ir L. Spalvienė
Mokyklinis projektas ,,Tyla – gera byla“  
Rita Zašauskaitė / 2016 m. gruodžio 7 d.
         Pasak kunigo, pranciškono Benedikto Jurčiotyla yra vertybė, tik galbūt šia vertybe mažai kas naudojasi. Tai tiesiog triukšmo matrica tokia sukurta, nes visur triukšmas, nes netgi retas tėvelis moko savo sūnų tyliai uždaryti duris, man atrodo, šeimos pedagogikoje nebėra tokio dalyko, kaip tyliai padėti stiklinę, kaip galima tyliai, skaniai valgyti, tyliai apsirengti, tyliai praustis, tyliai išeiti, tyliai pareiti…” 
      Dažnai girdime, kad daromos akcijos, bandoma sutvarkyti šiukšles, tačiau erdvėje esančių šiukšlių garso pavidalu niekas nė nesusimąstė pakelti ir išmesti. 
      Kai mūsų mokykloje mokosi tiek daug mokinių ramybė ir tyla įgauna visai kitokią prasmę. Neišvengiamai iškyla bendravimo kultūros ir pagarbaus elgesio su kitu klausimai. Todėl nenorime likti abejingi mokinių keliamam triukšmui pertraukų metu ir inicijuojame projektą „Tyla – gera byla“.    
         Projekto tikslas:  
      * atkreipti moksleivių dėmesį į keliamą triukšmą pertraukų metu bei formuoti mandagumu ir pagarbiu elgesiu paremtą kultūrą,  
       * skatinti mokinius turiningai išnaudoti pertraukų laiką, bendrauti tarpusavyje neįžeidžiant vienas kito, 
       * formuoti teigiamą mokinių suvokimą apie keliamo triukšmo mažinimą.    

      Tyla į mokyklą ateina mažais žingsneliais. Todėl pačio projekto  pradžioje 7-8 klasių mokiniai buvo kviečiami kartu su tikybos ir etikos mokytojais sukurti tylos ženklus, dalintis mintimis „Kas yra tyla?“, piešti „Tylą“. Geriausi mokinių darbai yra pakabinti ant mokyklos kabinetų durų. 
     Taip pat aktų salėje vyko paskaita 1-4kl ir 8 kl. moksleiviams apie triukšmą ir jo keliamą žalą. Vyko susitikimai su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Aiste Gedminiene, kuri pateikė informaciją apie triukšmo daromą žalą žmogaus organizmui, triukšmo mažinimo būdus, kaip apsisaugoti nuo triukšmo. 
    O pertraukų metu stebimas mokinių elgesys, dalinamos emblemos. Mokykloje atsirado tylos sergėtojai su ryškiomis liemenėmis.  Šie moksleiviai primins, jog reikia laikytis tylos bei drausmins triukšmautojus. Budintys ir dalykų mokytojai pažymi triukšmingiausias  klases pateiktoje lentelėje minuso ženklu. Klasės nesurinkusios minusų būna apdovanotos padėkos raštais. Skiriamos šios nominacijos: mandagiausia, kultūringiausia, tyliausia, draugiškiausia klasė.  
      Kviečiame visus įsijungti ir pajusti tylos vertę bei prasmę.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas