Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje Tvarkos aprašas
Genė Remeikienė / 2016 m. gruodžio 11 d.
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Patyčių prevencijos ir intervencijos grupės vykdymo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje
tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) paskirtis – padėti progimnazijai užtikrinti sveiką, saugią,
užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.
2. Tvarkos aprašas nustato patyčių stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą Vilniaus Martyno
Mažvydo progimnazijoje (toliau – progimnazija).
3.Tvarkos aprašas remiasi šiais principais:
3.1. į patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl socialinės padėties, lyties, seksualinės
orientacijos, negalės, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir formos;
3.2. kiekvienas progimnazijos administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar
kitas darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie patyčias, turi reaguoti ir stabdyti;
3.3. veiksmų turi būti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie patyčias amžiaus ir
pareigų, bei nepriklausomai nuo besityčiojančiųjų ar patiriančių patyčias amžiaus ir pareigų;
4. visi progimnazijos bendruomenės nariai (mokiniai, administracijos atstovai, mokytojai, švietimo
pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti darbuotojai) turi būti supažindinti su progimnazijos
patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka, ją įgyvendinančiais dokumentais ir patvirtinti tai
savo parašu.
5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
5.1. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai,
pasikartojantys veiksmai, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę
žalą kitam asmeniui.
5.2. Patyčios gali būti tiesioginės (atvirai puolant ir/ar užgauliojant) ir/ar netiesioginės (skaudinant be
tiesioginės agresijos):
5.2.1. žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas,
žeminimas ir kt.;
5.2.2. fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala ir kt.;
5.2.3. socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.;
5.2.4. elektroninės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar paveikslėlių
siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės
pasisavinimas, siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.
5.3. Patyčias patiriantis vaikas – mokinys, iš kurio yra tyčiojamasi.
5.4. Besityčiojantysis/skriaudėjas – mokinys ar suaugęs, inicijuojantis patyčias ir/ar prisidedantis prie jų.
5.5 Patyčias patiriantis suaugęs – administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar
kitas darbuotojas, išškurio tyčiojasi mokinys (-iai).
5.6. Patyčių stebėtojas – mokinys, matantis ar žinantis apie patyčias.
5.7. Patyčių prevencija – veikla, skirta patyčių rizikai mažinti, imantis progimnazijos bendruomenės narių
(mokinių, administracijos atstovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų darbuotojų, tėvų
(globėjų, rūpintojų) švietimo, informavimo ir kitų priemonių.
5.8. Patyčių intervencija – visuma priemonių, taikomų visiems patyčių dalyviams (patiriantiems,
besityčiojantiems, stebėtojams), esant poreikiui įtraukiant mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).
5.9. Patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena – patyčių situacijos progimnazijoje stebėjimas,
renkant, analizuojant faktus ir informaciją, svarbią šio reiškinio geresniam pažinimui bei valdymui,
reiškinio tolimesnės raidos ir galimo poveikio prognozavimas.
6. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija; Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu,
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, kitais įstatymus įgyvendinančiais teisės aktais.
II. PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA PROGIMNAZIJOJE
7. Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi progimnazijos veiklos dalis, kurios planavimu,
organizavimu ir stebėsena rūpinasi progimnazijos vadovas, vaiko gerovės komisijos nariai, klasių vadovai
ar kuratoriai, o jos vykdyme dalyvauja visi progimnazijos bendruomenės nariai.
8. Progimnazijos vadovas yra atsakingas už progimnazijos tvarkos aprašo parengimą ir vykdymą, už
stebėsenos rezultatais paremto kasmetinio progimnazijos patyčių prevencijos priemonių plano parengimą,
pristatymą progimnazijos bendruomenei ir vykdymą.
9. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja 12 atsakingų asmenų.
Progimnazijos vadovas jais paskiria vaiko gerovės komisijos narius ir/ar kitus asmenis ir patvirtina
Progimnazijos tvarkos apraše, kurie kasmet:
9.1. inicijuoja anoniminę vaikų apklausą ir apibendrina jos rezultatus (klausimyno forma 1 priede);
9.2. surenka apibendrintus duomenis iš klasių vadovų ar kuratorių dėl progimnazijoje fiksuotų pranešimų
apie patyčias ir atlieka jų analizę;
9.3. remiantis apklausos ir pranešimų apie patyčias analizės duomenimis, rengia patyčių prevencijos ir
intervencijos priemonių planą;
9.4. aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo plano turinį vaiko
gerovės komisijos posėdyje;
9.5. teikia siūlymus progimnazijos vadovui dėl patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo
progimnazijoje, progimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių prevencijos ar intervencijos
srityje ir kitais klausimais;
9.6. teikia siūlymus progimnazijos vadovui dėl progimnazijos tvarkos aprašo tobulinimo;
9.7. atlieka kitus progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkoje numatytus
veiksmus.
10. Klasės vadovai ar kuratoriai kasmet išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie patyčias,
informuoja vaiko gerovės komisijos narius, koordinuojančius vykdymo tvarką, apie prevencijos,
intervencijos taikomų priemonių rezultatus klasėje, teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su patyčiomis.
III. PATYČIŲ INTERVENCIJA PROGIMNAZIJOJE
11. Visais įtariamų ir realių patyčių atvejais kiekvienas progimnazijos administracijos atstovas, mokytojas
ar švietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas:
11.1. įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus patyčias – nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
11.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, progimnazijos nuostatas ir elgesio taisykles;
11.3. esant pagalbos mokinio sveikatai ir gyvybei reikalingumui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti
asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ar progimnazijos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji
pagalba);
11.4. informuoja klasės vadovą ar kuratorių apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias.
11.5. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
12. progimnazijos administracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito darbuotojo
reagavimo įtarus ir/ar pastebėjus elektronines patyčias ar gavus apie jas pranešimą veiksmai:
12.1 išsaugo vykstančių elektroninių patyčių įrodymus ir nedelsiant imasi visų reikiamų priemonių
elektroninėms patyčioms sustabdyti;
12.2. įvertina grėsmę mokiniui, jo sveikatai ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis
(tėvus (globėjus rūpintojus) ar mokyklos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);
12.3. surenka informaciją apie besityčiojančių tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
12.4. informuoja klasės vadovą ar kuratorių apie elektronines patyčias ir pateikia įrodymus (išsaugotą
informaciją).
12.5. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
13. Klasės vadovas ar kuratorius, gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias:
13.1. užpildo pranešimo apie patyčias formą (forma 2 priede);
13.2. organizuoja individualius pokalbius su patyčių dalyviais, informuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus),
esant poreikiui kviečia mokinių tėvus dalyvauti pokalbiuose;
13.3. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
14. Klasės vadovas ar kuratorius nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui
kreipiasi į progimnazijos vaiko gerovės komisiją ar konkrečius progimnazijos tvarkos apraše nurodytus
asmenis) ir perduoda surinktus faktus apie netinkamą elgesį.
15. Progimnazijos vaiko gerovės komisija (ar konkretūs progimnazijos tvarkos apraše nurodyti asmenys),
įvertinusi turimą informaciją:
15.1 numato veiksmų planą, supažindina su jo nevykdymo pasekmėmis skriaudėją ir jo tėvus (globėjus,
rūpintojus); esant poreikiui koreguoja veiksmų planą;
15.2. Informuoja progimnazijos vadovą apie esamą situaciją.
15.3 atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
16. Mokiniui pasityčiojus iššadministracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito
darbuotojo, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti progimnazijos vadovą, kuris imasi
progimnazijos tvarkos apraše ar kituose progimnazijos dokumentuose numatytų veiksmų.
17. Administracijos atstovui, mokytojui, švietimo pagalbos specialistui ar kitam darbuotojui pasityčiojus
iš mokinio, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti progimnazijos vadovą, kuris imasi
progimnazijos tvarkos apraše ar kituose progimnazijos dokumentuose numatytų veiksmų.
18. Progimnazijos vadovas sužinojęs apie progimnazijos darbuotojo patiriamas patyčias arba
progimnazijos darbuotojo tyčiojimąsi, privalo nedelsiant imtis priemonių, numatytų progimnazijos tvarkos
apraše.
19. Kitiems patyčių dalyviams pagal individualius poreikius progimnazijoje teikiama švietimo pagalbos
specialistų ar pedagogų pagalba.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Progimnazija, vykdanti ilgalaikes tikslines patyčių prevencijos programas ir turinti sukurtą bei
veikiančią patyčių prevencijos ir intervencijos progimnazijoje tvarką, gali ir toliau ja remtis, jeigu joje
numatyti veiksmai bei nuostatos neprieštarauja Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus
miesto mokyklose tvarkos aprašui ir jeigu pritaria progimnazijos steigėjas.
21. Visi dokumentai, esantys mokinio asmens byloje, ir duomenys, susiję su mokinių ir jo asmeniniu
gyvenimu yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams
asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti mokinio teises ir teisėtus interesus.
Kvietimas
Mielieji, buvę ir esantys M. Mažvydo mokytojai, kviečiame nusikelti į pasaką, kurioje skambės muzika,
aplinkui daug šiltų žodžių, dėkingumo, pagarbos ir iššūkių… :) Taigi, pasipuoškime personažų drabužiais
ir spalio 5 dieną sudalyvaukime pasakoje, kurią kursime drauge!
1- 8 klasės dirba pagal šį pamokų trukmės grafiką:
1. 8:00 – 8:45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
Maitinimas vyks įprasta tvarka
Pilaitės gimnazijos patalpose besimokančios klasės dirba pagal gimnazijos sudarytą tvarkaraštį, o
12.00- visi mokyklos darbuotojai kviečiami į aktų salę pasinerti į avantiūrą:)
Mokinių taryba
Moknių Taryba 2016m.   
 1. Karina Skačkovaitė 6b 
 2. Juliana Kovalevskaja 6b 
 3. Smiltė Šiukšterytė 6b 
 4. Kamilė Korklinevskytė 6b 
 5. Greta Maižiešiūtė 6b 
 6. Deimantė Cikanavičiūtė 5c 
 7. Vilius Tomaševičius 7d 
 8. Arnas Cvirka 7d 
 9. Vaiva Gudabskaitė 7d 
 10. Ada Kaniavaitė 8p 
 11. Karolis Šimkus 8e 
 12. Konradas Vujčik 7c 
 13. Nikas Šiška 8c 
 14. Ieva Gruodytė 7c 
 15. Milda Bieliūnaitė 7a 
 16. Edvardas Meduneckis 6a 
 17. Erika Eglinskaitė 8p 
 18. Dovilė Miškinytė 8d 
 19. Rūta Januškevičiūtė 5d 
 20. Indrė Kamarauskaitė 7p 
 21. Miglė Bendoraitytė 7p 
 22. Paulius Šapalas 7p 
 23. Meda Šulskytė 6c         

2014-2015 m. m.

MT pirmininkas-Justas Lebedevas, 8b
Anastasija Liubinskytė 8b,
Martynas Malinauskas 8e,
Ieva Gaulytė 8e,
Matas Gaulia 8e,
Matas Kleinauskas 8e,
Rugilė Stonkutė 8f,
Justė Nutautaitė 8d,
Karina Ivanova 8d,
Ada Kaniavaitė 7p,
Dominykas Višnevskis 8e,
Jonas Paukštys 8e,
Olga Savičiova 6pp,
Elvita Meškauskaitė 6pp,
Daša Varmaškina 6e,
Indrė Kamarauskaitė 6p,
Luka Arnašiūtė 6p,
Miglė Bendoraitytė 6p.

Rugsėjo 1-osios šventė
Kviečiame visus į Rugsėjo 1-osios šventę, kuri įvyks 2016 m. rugsėjo 1 d. 9.00 val. Martyno Mažvydo
progimnazijos stadione
2016-2017 m.m. V-tų klasių sąrašas
Eglė Laumelienė / 2016 m. rugpjūčio 29 d.
Gerbiami mūsų mokinių Tėveliai,
            Nuoširdžiai Jums dėkojame už pernai metais mūsų ir Jūsų vaikų progimnazijai skirtus 2 % gyventojų pajamų negrąžinamo mokesčio.
            Už Jūsų pervestus pernai pinigus mokykla įrengė vaikams koridoriuose sėdėjimui suolų, nupirko 15 mokiniams koridoriuose nešiojamų odinių kėdučių. Atnaujinti  mokykliniai baldai, nupirktos metodinės priemonės prancūzų k., muzikos kabinetams, rašomasis popierius. Padengta trūkstama suma  kompiuterių ir projektorių klasėms pirkimui bei įrengimui bevieliam internetui. Taip pat buvo apmokėtos vaikų su koncertinėmis ir debatų programomis išvykos į Tauragę, Klaipėdą, Druskininkus.                    
            Kitiems mokslo metams už Jūsų pervestas progimnazijai 2-jų % ajamas planuojame dar įrengti koridoriuose vaikams suolų, nupirkti dar 15 nešiojamų odinių kėdučių, skirti dalį lėšų mokyklos kabinetų einamajam remontui, stadiono aikštyno atnaujinimui, ugdymo aplinkos gerinimui (mokymo priemonių įsigijimui).
Todėl vėl prašome Jūsų prisidėti prie Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių gerbūvio gerinimo . 
 Tai galima padaryti paprastu būdu – skiriant iki 2 %  gyventojų pajamų mokesčio.   
 Prašytume, pagal galimybes, nustatytos formos prašymą FRO512v. 2 Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti elektroniniu būdu (http://deklaravimas.vmi.lt) iki š. m. gegužės 1d. 
 Duomenys, reikalingi pildant el. prašymo formą: Gavėjo tipas E1 laukelis formoje – 2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis formoje – 195003862   
 Kam popierinis variantas priimtinesnis, ranka užpildytą formą prašome atnešti į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos raštinę (Vydūno g. 17a, Vilnius) iki š. m. balandžio 15 d.
 Užpildytą formą siųsti galima šiuo adresu Nevarų g. 8, LT-66257, Druskininkai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Deklaracijų tvarkymo skyrius   
 Prašymų blankus perduosime Jūsų vaikams, taip pat juos galima pasiimti mūsų progimnazijos raštinėje pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-16 val., penktadieniais nuo 10-15 val. 
   
 Su pagarba   
 Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius Eugenijus Manelis  
 Progimnazijos Mokyklos tarybos pirmininkas Robertas Rinkevičius   
 Progimnazijos Tėvų komiteto pirmininkė Jovita Gelgaudaitė – Fiodorovienė                      
Metodinė taryba
Mažoji metodinė taryba

Pirmininkė I.Jakubauskienė
Sekretorė Ž. Meškelienė
Narės: Z.Rudak, R.Tumienė, S.Dambrauskienė, R.Žemaitienė, L.Spalvienė
Metodinės tarybos pagrindinės funkcijos:
  • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokslo metams;
  • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, inovacijų diegimą, ugdymo proceso aprūpinimą, edukacinių aplinkų kūrimą;
  • koordinuoja mokyklos metodinę veiklą ir telkia metodines grupes ugdymo dermei, tęstinumui, kokybei užtikrinti;
  • skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą, numato kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, veda profesinės kvalifikacijos tobulinimo apskaitą;
  • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
  • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.
  METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI  
 Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Rima Striogaitė
 Matematikos mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Kristina Jūraitė 
 Anglų kalbos mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Eglė Bridikienė 
 II užsienio kalbos mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Olga Šibkova 
 Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Liuda Šulskienė  
 Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Teresa Dudoit 
 Menų mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Eglė Budrikienė 
 Kūno kultūros mokytojų metodinė grupė – pirmininkas Mindaugas Gatelis 
 Dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Gaiva Skurdenienė 
 Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Jovita Ragauskaitė 
 Klasės vadovų mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Rūta Cvirkienė 

Mokyklos taryba
2015-2016 m. m.


Robertas Rinkevičius Technologijų vyresnysis mokytojas, tarybos pirmininkas
Genė RemeikienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui
Vladislava Pažėrienė Vokiečių k. mokytoja metodininkė, tarybos sekretorė
Jovita Fiodorovienė
Progimnazijos tėvų atstovė
Rita Radienė
Progimnazijos tėvų atstovė
Ala Gudan
Progimnazijos tėvų atstovė
Indrė Kamarauskaitė
8p klasės mokinė
Miglė Kaminskaitė

Nojus Adote
7p klasės mokinė

5d klasės mokinys

Mokyklos tarybos funkcijos

1. Numato progimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo ir neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkai.
2. Svarsto progimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri progimnazijos finansinę veiklą.
3. Svarsto  progimnazijos struktūros keitimo klausimus.
4.Teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius.
5. Gali sustabdyti kitų progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
6. Teikia siūlymus dėl progimnazijos vadovų atestacijos.
7. Talkina organizuojant Atvirųjų durų dienas ir kitus mokyklos renginius.
8. Mokyklos taryba kartu su tėvų komitetu skatina tėvų bendruomenę dalyvauti progimnazijos paramos projektuose (2 proc. pajamų mokesčio skyrimas progimnazijai).
9. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo.Svarsto vidaus ir išorinio vertinimo rezultatus.
Sveikiname su Šv. Velykomis!
Mielieji, sveikiname su pačia gražiausia pavasario, gamtos ir prisikėlimo švente – Šv. Velykomis!
Visai progimnazijos bendruomenei linkime santarvės, laimės, įkvėpimo, kantrybės, sėkmės darbuose ir
moksluose! Džiugių ir prasmingų Jums švenčių!
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos administracija
Tėvų informavimas
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija bendradarbiauja su ugdytinių tėvais švietimo, kultūros, sporto,
mokinių elgesio ir kitais klausimais, siekdama užtikrinti visavertės asmenybės ugdymą ir laiku suteikti
reikiamą, visapusišką pagalbą bei siekdama tėvų pagalbos mokinių savarankiškumo ugdymui,
individualumui, tolesnės ateities tikslingam numatymui.
II. TEIKIAMOS INFORMACIJOS POBŪDIS
2. Progimnazijos mokinių tėvams teikiama informacija, susijusi su:
2.1. LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos vykdoma švietimo politika;
2.2. progimnazijos nuostatų, progimnazijos strateginės veiklos programos, mokyklos progimnazijos
veiklos pagrindu ir vidaus audito išvadomis;
2.3. progimnazijos ugdymo planu, mokymo turiniu, vertinimo sistema;
2.4. mokyklos moksline, menine, sportine veikla;
2.5. vaikų mokymusi, lankomumu;
2.6. vaiko elgesio klausimais;
2.7. priimtais nutarimais (papeikimai, įspėjimai, padėkos ir pan.), kurie susiję su vaiku;
2.8. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis.
III. TEIKIAMOS INFORMACIJOS FORMOS
3. Mokykla:
3.1. organizuoja bendrus tėvų susirinkimus pagal pakopas;
3.2. organizuoja Atvirųjų durų dienas;
3.3. pateikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, mokyklos internetiniame tinklalapyje,
lankstinuke, stenduose, elektroniniame dienyne;
4. Klasių vadovai:
4.1. organizuoja klasių tėvų susirinkimus; bendrus renginius pagal poreikį;
4.2. informuoja apie vaikų mokymąsi ir lankomumą vieną kartą per mėnesį tėvus, neturinčiu galimybės
pasižiūrėti elektroninio dienyno ir raštu pareiškusius pageidavimą – išspausdinamas mokinio rezultatai;
4.3. likus mėnesiui iki trimestro pabaigos, informuoja auklėtinių tėvus apie numatomus neigiamus
pusmečio įvertinimus;
4.4. pasibaigus trimestruii, pateikia informaciją apie trimestro pažangumo ir lankomumo rezultatus;
4.5. pasibaigus trimestrui, individualiai supažindina su Mokytojų tarybos nutarimu, jei yra priimtų
sprendimų dėl jų vaiko mokymosi, lankomumo, elgesio;
4.6. informuoja apie skirtą nuobaudą ar padėką;
4.7. raštu informuoja apie renginius, susirinkimus ir pan., kuriuose turėtų dalyvauti.
5. Mokytojai:
5.1. informuoja tėvus apie mokomo dalyko turinį, vertinimo formą per klasių tėvų susirinkimus;
5.2. informuoja tėvus pildydami elektroninį dienyną;
5.3. informuoja apie vaiko individualius gebėjimus ir žinias per Atvirųjų durų dienas arba pagal poreikį.
6. Socialinė pedagogė:
6.1. oficialiu pranešimu, kuris registruojamas raštinėje, informuoja nepažangių ir daug pamokų be
pateisinamosios priežasties praleidusių mokinių tėvus;
6.2. konsultuoja tėvus pagal poreikį.
7. Psichologė:
7.1. konsultuoja tėvus pagal poreikį;
7.2. organizuoja paskaitas aktualiomis temomis.
8. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė informuoja, jei mokinys suserga.
IV. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) – MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMO FORMOS
9. Susirinkimai.
10. Individualūs pokalbiai.
11. Pokalbiai telefonu.
12. Susirašinėjimas su mokytojais, specialistais elektroniniu paštu.
13. Paskaitos.
14. Renginiai.
15. Išvykos / kelionės.
16. Elektroninis dienynas.
17. Registruoti laiškai.
18. Lankymas namuose.
19. Anketos.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Siekiant užtikrinti efektyvų mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą, tėvai (globėjai) turi nuolat domėtis
vaiko ugdymosi rezultatais ir bendradarbiauti su pedagogais / klasių vadovais, kitais specialistais,
vadovybe, koreguojant ir kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir elgesį.
21. Iki kiekvienų mokslo metų spalio 1 d. parengiamas Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos tėvų
(globėjų) informavimo priemonių planas, kuris tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
2017 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas