Direktorius uždega Lietuvos 100-mečio laužą
Eglė Laumelienė / 2018 m. vasario 19 d.
Vasario 16-ąją Gedimino prospekte suliepsnojo šimtas laužų. Progimnazijos direktoriui buvo suteikta
garbė uždegti simbolinį laužą Gedimino prospekte.
Vilniaus mero sveikinimas
Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
Eglė Laumelienė / 2018 m. vasario 13 d.
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą galite rasti
www.vilnius.lt/svietimas
Konkurso „Advento vainikas“ rezultatai
Rita Zašauskaitė / 2018 m. vasario 13 d.
          Prieš Kalėdas pynėme advento vainikus, kurie skatino ieškoti laukimo laikotarpio simbolių prasmės bei pasvarstyti, kokios vertybės svarbiausios mūsų gyvenime. Gruodžio pirmomis dienomis Žirmūnų gimnazijoje vyko tarpmokyklinis „Advento vainiko“ konkursas. Konkursinius darbus paruošė 8d klasės merginos kartu su klasės auklėtoja Vilma Junevičiene ir 8a klasės merginos kartu su klasės auklėtoja  –  tikybos mokytoja – Rita Remeikiene. 
          Visos šios dvi komandos buvo pakviestos į apdovanojimų šventę. 8a klasės Advento vainikas buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir buvo apdovanotas už netikėtų sprendimų įgyvendinimą. 
          Džiaugiamės moksleivių ir mokytojų kūrybiškumu, tradicijų puoselėjimu, netikėtų sprendimų ieškojimu. 
Dorinio ugdymo projekto “Būk man geras draugas” atgarsiai
Rita Zašauskaitė / 2018 m. vasario 13 d.
          Visą mėnesį dorinio ugdymo mokytojai vykdė projektą ,,Būk man geras draugas”, t.y. integruota patyčių prevencijos programa ,,Įveikiame kartu“. 
          Šio projekto tikslai: 
1. Skatinti draugiškumą, pagarbą, teigiamą pavyzdį, ugdyti(s) toleranciją, empatiją vienas kitam. 
2. Taikyti pozityvius mokinių bendradarbiavimo būdus. 
3. Mokytis atpažinti patyčias ir užkirsti joms kelią.
          Per etikos ir tikybos pamokas mokiniai kūrė ,,Draugystės saules” bei ,,Komplimentų medžius”, buvo vedamos bendros, integruotos etikos-tikybos pamokos ,,Šv. Kalėdos pirmiausia ateina į žmogaus širdį“.
          Džiugu, jog per šias veiklas mokiniai, kad ir mažais žingsneliais, bet visi kartu prisidėjo prie  draugystės stiprinimo, bendražmogiškų vertybių ugdymo.
Nuo vasario 12 d. mokykloje atšaukiamas karantinas
Kristina Jūraitė / 2018 m. vasario 9 d.
Nuo pirmadienio, vasario 12 d. Martyno Mažvydo progimnazijoje atšaukiamas karantinas. Pamokos 1-8
klasių moksleiviams vyks įprasta tvarka.
Nuaidėjo lietuvių kalbos savaitė
Edita Košinskaitė / 2018 m. sausio 17 d.
2018 metų sausio antrą savaitę Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos lituanistai kvietė mokinius
dalyvauti ,,Lietuvių kalbos savaitės 2018“ renginiuose. Šių susibūrimų tikslas – prisilietus prie lietuviško
rašto, meninio teksto gelmių, dar kartą pri(si)minti, kokį turtą turime – gimtąją kalbą, kviesti savo
darbais ją puoselėti ir branginti. Lietuvių kalbos savaitė prasidėjo pirmadienį skirtukų gamyba, kurioje
dalyvavo 5–7 klasių atstovai. Jų užduotis buvo sukurti savo originalius skirtukus, panaudojant žymaus
žmogaus mintį (citatą). Mokinius konsultavo veiklą organizavusios mokytojos Edita Košinskaitė ir Joana
Jakubickaitė.
Antradienį dailaus rašto savininkus sukvietė dailyraščio konkursas. Konkursas vyko dviem amžiaus
grupėmis. 5–6 klasėms dailyraščio konkursą organizavo Rima Striogaitė, 7–8-oms – Vaiva Truskauskienė.
5–6 klasių grupėje I vieta atiteko Ievai Repšytei iš 5b ir Elzei Šiugždaitei iš 6b, II vieta – Militai Pileckytei
iš 5e ir Rugilei Baltrūnaitei iš 6a, III vieta – Laurai Filonenkaitei iš 5a ir Simonai Daunoraitei iš 6b. 7–8
klasių dailyraščio konkurso laureate tapo Miglė Jauniškytė iš 8p klasės. I vieta atiteko Nilui Makuškai iš
8b klasės, II vieta – Miglei Dubauskaitei iš 7e klasės ir Orintai Burevičiūtei iš 8a klasės, III vieta –
Algirdui Vaikasui, Patrikui Želviui iš 8p klasės ir Dovilei Bancevičiūtei iš 8a klasės.
Trečiadienį mokytojos Vitalija Subačiūtė ir J. Jakubickaitė subūrė norinčius dalyvauti kūrybinėse
dirbtuvėse. Dirbtuvių šūkis — ,,Ačiū, Lietuva!‘‘. Mokiniai gamino atvirukus, kuriuose įrašė padėkos
žodžius Lietuvai. Lietuvių kalbos savaitės renginių bei konkursų ciklą vainikavo ketvirtadienį vykęs 5–8
klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, organizuotas lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininko
Igorio Zujevo. Šiemet skaitovų konkurso tema buvo „Tėvynė“, todėl didžioji mokinių skaitytų tekstų dalis
buvo skirta Tėvynei. Konkurse dalyvavo 12 mokinių. Skaitovus vertino komisijos nariai: svečias –
literatūrologas, rašytojas Regimantas Tamošaitis, lietuvių kalbos mokytojos V. Subačiūtė, R. Striogaitė, E.
Košinskaitė. Atsižvelgdami į skaitovų gebėjimą suprantamai ir įtaigiai perteikti klausytojams pasirinkto
kūrinio mintį (temą, idėją), gebėjimą kalbėti garsiai, aiškiai, natūraliai, skaitovų kalbos kultūros kokybę ir
kitus kriterijus, garbingą pirmąją vietą skyrėme 6e klasės mokinei Kamilei Andrijauskaitei, kuri skaitė
Selemono Paltanavičiaus pasaką „Karališkas spuogas“. Antroji vieta atiteko Monikai Ramoškaitei iš 6b – ji
skaitė Gendručio Morkūno „Daug gėrybių ir viena blogybė“, trečioji – Orianai Mikalopaitei-Roa iš 5p
klasės – ji skaitė Dalios Trailienės „Sausio 13-oji“. Džiaugiamės, kad mylite gimtąjį žodį ir siekiate jį
perteikti nuoširdžiai, suprantamai, aiškiai!
Mokinių darbais ir idėjomis galima pasigrožėti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos D. Kadzevičienės
paruoštoje parodoje – stende, kuris jau puošia pirmojo aukšto sienas prie lietuvių kalbos kabinetų.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
I. Zujevas, D. Kadzevičienė, E. Košinskaitė, V. Subačiūtė, R. Striogaitė, V. Truskauskienė
Nuotraukos E. Košinskaitės, I. Zujevo, R. Tamošaičio.
Lietuvių kalbos savaitė Martyno Mažvydo progimnazijoje
Vaiva Truskauskienė / 2018 m. sausio 14 d.
2018 metų sausio antrąją savaitę Martyno Mažvydo progimnazijos lituanistai kvietė dalyvauti
,,Lietuvių kalbos savaitės 2018“ renginiuose.
Sausio 9 dieną vyko dailiojo rašto konkursas.
5 – 6 klasių moksleiviams lietuvių kalbos mokytoja Rima Striogaitė paruošė užduotį pagal lietuvių
sakmę.
7 – 8 klasių moksleiviams mokytoja Vaiva Truskauskienė pasiūlė dar artimiau susipažinti su M. K.
Čiurlionio genijumi. Mokiniai prisiminė esminius M. Konstantino Čiurlionio kūrybos bruožus.
Klausydamiesi įkvepiančių simfonijų ,,Miške“ ir ,,Jūra“ dailiojo rašto konkurso dalyviai gilinosi į M. K.
Čiurlionio laiško fragmentą, kuriame kūrėjas ragina savo jaunesnįjį brolį pastebėti ir pajausti gimtojo
krašto grožį – nors ir paprastą, bet ypatingą.
Džiaugiamės visais konkurso dalyviais ir skelbiame konkurso laureatus
7 – 8 klasių konkurso laureatė – Miglė Jauniškytė iš 8 p klasės
I vieta – Nilui Makuškai iš 8 b klasės
II vieta – Miglei Dubauskaitei iš 7 e klasės ir Orintai Burevičiūtei iš 8 a klasės
III vieta – Algirdui Vaikasui, Patrikui Želviui iš 8 p klasės, Dovilei Bancevičiūtei iš 8 a klasės
Sveikinam.
Kas yra Lietuvos turtas?
Vaiva Truskauskienė / 2018 m. sausio 14 d.
Visų pirma, didelis mūsų tautos turtas yra lietuvių kalba, todėl 5 b klasės mokinius nusivedėme į
„Lituanistikos židinį“. Ten mokiniai nė akimirką nenuobodžiavo – jie iš smėlio atkasė senuosiuos, visoms
indoeuropiečių kalboms bendrus žodžius, jau nebevartojamus, išnykusius žodžius išlydėjo žodžių
traukinuku, sužinojo, kas sukūrė, pvz., žodį ,,pirmadienis“, klausėsi ir patys bandė kalbėti gestų kalba,
skirstė žodžius pagal tarmes, kūrė naujus žodžius, atspaudė savo vardą … interaktyvi lietuvių kalbos
pamoka buvo tokia įdomi.
Antra, svarbiausias Lietuvos turtas yra vaikai, būsimieji lietuvių kalbos tyrėjai ir puoselėtojai, kurie
gebės ne tik išsaugoti lietuvių kalbos lobius, brangins lietuvišką žodį, bet ir kasdien su meile tuo turtu
dalinsis su kitais. Išvykoje mes, mokytojos, matėme žibančias savo mokinių akis, klausimų laviną,
susidomėjimą, kūrybingumą ir supratome – būtent tokie ypatingi vaikai mokosi 5 b klasėje.
Lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Truskauskienė ir biologijos mokytoja, auklėtoja Rūta Cvirkienė
Kas yra laimė?
Vilija Malinauskienė / 2018 m. sausio 14 d.
Sausio 12 dieną I b, I c ir I d klasių mokiniai vyko į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo
biblioteką, kur susitiko su knygos „Laimė yra lapė“ autore Evelina Daciūte ir iliustratore Aušra Kiudulaite.
Tai knyga, 2016 m. Vilniaus knygų mugės Meno knygos konkurse pelniusi gražiausios knygos diplomą bei
daug iliustratorių parodų diplomų Lietuvoje ir užsienyje 2016 – 2017 metais. Knyga apie tai, kas svarbu
kiekvienam – apie dosnumą, praradimo liūdesį ir atradimo džiaugsmą. Apie laimę.
Susitikimo metu autorės ne tik supažindino mokinius su knygoje aprašoma istorija, bet ir
atskleidė keletą paslapčių, kurių mažasis skaitytojas gali nepastebėti. Buvo įdomu sužinoti, kad piešiniai
knygoje yra ne piešti, o karpyti, kad knygos priešlapiuose surašytos Lietuvos vaikų nuomonės apie laimę.
Susitikimo pabaigoje knygos autorės atsakė į mokinių klausimus, o pirmokai pasakojo, kas jiems yra
laimė.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas