Danutė Kasiulevičienė / 2016 m. vasario 13 d.
Ankstyvas vasario 9 – osios rytas mokykloje prasidėjo persirengėlių pokštais. Visi, ateinantys į mokyklą,
buvo įjungti į netikėtą Užgavėnių šventinę nuotaiką. Aštuntos p klasės mokiniai su mokytojomis Svetlana
Politova ir Aušra Baneliene giedojo tradicines senovines dainas „ Šiaudų batai“, „Aš oželis Mikitu“, „Žyds
juods – žyds raudons“, „Čia yr, čia nėr, čia bus“ ir kt., ėjo ratelį, šokdino moksleivius ir mokytojus.
Skambėjo žangučiai, skudučiai, lumzdeliai ir kiti perkusiniai instrumentai. Užgavėnių linksmybės tęsėsi
eitynėmis per kabinetus, kur buvo vaišinama blynais, linkima geros nuotaikos ir saulėto pavasario. Vėliau
vyresnieji susijungė su mažaisiais, kuriems vadovavo Audronė Lašinskienė, Violeta Likšienė, Kristina
Žebrauskaitė ir pradinių klasių mokytojos. Aktų salėje tęsėsi dainos, šokiai ir pokštai. Tądien nuskambėjo
ir radijo laida, kurią parengė aštuntokai Medeinė Valionytė (8p) ir Marius Mažeika (8a). Jau nebe pirmą
kartą radijo laida rengiama dviem kalbom – lietuvių ir prancūzų. Taip ir šį kartą apie Užgavėnių tradicijas
buvo skelbiama ir lietuviškai, ir prancūziškai. Šventinę dieną fotografavo renginių organizatorė Aušra
Stravinskaitė. Pažvelgę į nuotraukas daugelis galės atrasti save neįprastose pozose, regėti keistą spalvų
žaismą, šviesos ir tamsos derinius – mat… Užgavėnės buvo…
Mokytoja Danutė
Kasiulevičienė
Irina Jakubauskienė / 2016 m. vasario 11 d.
Vasario 3 d. mūsų progimnazijoje vyko 5 -8 klasių matematikos olimpiados I turas.
5 klasių grupėje nugalėjo:
I vieta
Mantas Kukauskas 5 d
Karolis Petrovskis 5 p
II vieta
Vita Agejeva 5 a
III vieta
Ignas Guglys 5d
Miglė Butrimavičiūtė 5e
6 klasių grupėje nugalėjo:
I vieta
Jonas Kairys 6 a
Matas Sakalauskas 6e
II vieta
Miglė Jauniškytė 6p
III vieta
Robertas Kavaliukas 6a
Erikas Valičius 6a
7 klasių grupėje nugalėjo:
I vieta
Paulius Sigliukas 7c
II vieta
Beatričė Adomavičiūtė 7 pp
III vieta
Daša Varmaškina 7c
8 klasių grupėje nugalėjo:
I vieta
Miglė Pekarskaitė 8e
Gabrielė Ruseckytė 8 e
II vieta
Urtė Pipynytė 8e
III vieta
Vilija Pundytė 8e
Prisegti failai
Zoja Rudak / 2016 m. vasario 9 d.
“Uždarame name lengvai veisiasi drėgmė ir pelėsis“ K.D.Ušinskis
Gyvename atvirame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Visi visuomenėje vykstantys procesai –
tiek socialiniai, tiek ekonominiai – glaudžiai tarpusavyje susiję. Negalime nematyti kaitos, vykstančios už
mokyklos sienų. Todėl šiandien kvalifikacijos tobulinimas tapo neatsėjama mokytojo gyvenimo dalimi.
Lietuvos respublikos Švietimo įstatymo 49 straipsnyje Mokytojo teisės ir pareigos apibrėžta mokytojo
teisė „ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose“. Tai ne tik
galimybė įsivertinti profesinę veiklą, ne tik galimybė įsigyti naujas kompetencijas, įvesti naujus dalykus,
programas, temas, technologijas, kūrybiškai išbandyti naujus metodus bei įrangą išsikeltų uždavinių
įgyvendinimui. Pedagogo profesinio tobulinimosi poreikiai suvokiami kaip galimybė realizuoti asmeninius
gebėjimus, polinkius bei siekius, įveikti problemas, kurios yra kliūtis geresniems profesinės veiklos
rezultatams ir pasitenkinimui darbu. Progimnazijos vadovai skatina darbuotojų nuolatinį mokymąsi ir
tobulėjimą, sudaro galimybes pedagogams dalyvauti pasirinktuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
taip pat organizuoja kvalifikacijos renginius vietoje, pasikviesdami lektorius į progimnaziją.
2013-2014m.m. 109 mūsų mokytojai aktyviai dalyvavo LEU, ISM, UPC, MTC, VPPT , ŠDC, Debatų
centro, “Šviesos” , Panevėžio PŠC ir kitų įvairių šalies Švietimo centrų organizuotuose seminaruose,
kursuose, konferencijose ir kituose renginiuose įvairiais ugdymo klausimais.
Vietoje buvo išklausyti: Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai, Privalomieji higienos įgūdžių mokymai,
Priešgaisrinės saugos mokymai, Ugdymo proceso pamokos vadyba ir vertinimas. Mokytojai rinkosi
aktualius seminarus: Gabių vaikų samprata, atpažinimas ir ugdymas; Tėvelių ir vaikų požiūrio į gyvenimo
tikslus raida, darna; Darbas su specialiųjų poreikių vaikais, Autistiškų vaikų ugdymo bendrojo lavinimo
įstaigoje aspektai, Interaktyvios lentos panaudojimas spec. poreikių mokinių ugdyme; Protinio darbo
ypatumai teikiant kompleksinę pagalbą vaikams, kurie turi spec. sutrikimus; Aš – grupėje, grupė –
manyje; Efektyvus klasės vadovo bendradarbiavimas su mokinių tėvais (II sesijos). Beje, pastarasis
seminaras buvo pravestas savo progimnazijos mokytojų-ekspertų.
2014 -2015 m.m apie 90 mokytojų ir toliau gilinosi į darbo su specialiųjų poreikių vaikų ypatumus
bei inovacijas pamokoje: Darbas su specialiųjų poreikių vaikais, Kitoks vaikas; Vaikas netinkamai elgiasi?
Kitoks požiūris į mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą; Lyderių laikas 2; Kaip efektyviai organizuoti ir
pravesti tėvų susirinkimą?; Kolegialus grįžtamasis ryšys-metodinės veiklos stiprinimas; Z karta: Ką turi
žinoti šiuolaikiniai tėvai?; Mokomųjų dalykų integracija ugdymo procese; Motyvacijos skatinimas pradinių
klasių mokinių ugdymo(-si) procese; Konferencija – seminaras “Alternatyvus ugdymas – kitoks kelias į
vaiko sėkmę”; Konferencija “Profesinis orientavimas švietimo ir darbo rinkos partnerystės kontekste”;
Respublikinė konferencija” Iššūkis: motyvuoti nemotyvuotą mokinį”; Bendravimo ir bendradarbiavimo tarp
pedagogų ir tėvų psichologiniai aspektai; Ugdomasis vadovavimas mokykloje; Profesinės ir asmeninės
karjeros planavimas.
Daug dėmesio buvo skirta naujų technologijų panaudojimui: Švietimo įstaigos tinklalapių, sukurtų
su TVS WordPress, veikimo efektyvumo didinimas; Švietimo įstaigos modernaus tinklalapio kūrimas su
IVS WordPress; Mokomės su Z karta; Kaip mokyti įdomiau? Su planšetiniais kompiuteriais?.
Mūsų mokytojai ne tik LITEXSPO parodų „Mokykla – 2013“, 2014, 2015 – klausytojai, bet ir aktyvūs
dalyviai-lektoriai (pvz., Ž.Meškėlienė, V.Naudužienė). „Ne paskutinių smuiku groja“ mūsų mokytojai,
aktyviai tobulinantys tarptautinėse projektuose (pvz. R. Žemaitienė ir L. Spalvienė Helsinkyje).
Daug mokytojų savirealizuojasi viešoje nedarbinėje veikloje, visuomeninėje, kultūrinėje, meninėje erdvėje,
įskaitant veiklą nevyriausybinėse organizacijose, socialinėse akcijose ir programose, nemažai
dalyvaujančių kūrybiniuose projektuose, dainuojančių, šokančių, dalyvaujančių įvairių meno kolektyvų
veikloje, organizuojančiu sportinę veiklą ir dalyvaujančių joje, užsiimančių amatininkystę.
Teigiamai mokytojų vertinami (nors ir nedažni) išvažiuojamieji seminarai Punioje, Druskininkuose,
Krokuvoje.
Mokytojų aktyvūs kvalifikacijos tobulinimas rodo jų norą būti šiuolaikiškais, būti reikalingais savo
mokiniams, vadovautis penkių M principu: mokyti, mokytis, mąstyti, motyvuoti, mylėti savo mokinius.
Gitana Kučinskienė / 2016 m. vasario 7 d.
Vasario 2 dieną 3e, 3d ir 3c klasės mokiniai per kūno kultūros pamoką buvo susitikę su kerlingo
treneriu, kuris paaiškino šio žaidimo taisykles, mokė taikyti jas praktiškai, suorganizavo varžybas ir
galiausiai įteikė dovanas. Visą pamoką kunkuliavo aistros ir liejosi emocijos. Buvo linksma.
Daugelis jūsų tikriausiai paklaustumėte: „Kas yra tas kerlingas?“.
Tai akmenslydis (kerlingas; angl. Curling) – komandinis olimpinis žiemos sportas, vad. „šachmatai ant
ledo“. Akmenslydis yra populiariausias Kanadoje, taip pat JAV, Škotijoje, Norvegijoje, Švedijoje.
Žaidimo esmė: stačiakampėje ledu dengtoje aikštelėje leisti savo akmenis taip, kad jie atsidurtų kuo
arčiau nupiešto taikinio („namų centro“). Akmens slydimo greitis papildomai gali būti reguliuojamas ledo
trynimu prieš akmenį, priešininkų komandos akmenų išmušimu (ir pan.).
Jeigu bus proga, būtinai išmėginkite.
Igoris Zujevas / 2016 m. vasario 4 d.
Prancūzų švietėjas, literatas, filosofas Šarlis Monteskjė (Charles de Montesquieu) mokė:
norint atsikratyti blogų, nepakeliamų minčių, tereikia imtis skaitymo; jis tuoj pat užvaldo dėmesį ir nuveja
tas negeras mintis šalin. Šių žodžių ,,svoriu” įsitikino ir progimnazijos 5p, 5p/f klasių mokiniai, vieną
literatūros pamoką iškeitę į… knygą.
<…> O kas bus, jei jie nesupras? Kas, jei vis dėlto neskaito ir rytoj visi į pamoką ateis
tuščiomis? Liepiau mokiniams atsinešti savo šiuo metu skaitomą knygą. Iš mokinių žvilgsnių supratau,
kad tokių literatūros namų darbų jie tikrai nesitikėjo. Pasibaigus antrajai pamokai, kaip visada ėjau
praverti lango, kad išsivėdintų kabinetas. Nejučiomis nugirdau, ką išeidami aptarinėjo penktokai (kalba
taisyta):
- Tai kam čia tų knygų mokytojui prisireikė?
- Nežinau. Gal kokią parodą darys…
- Netikiu, kabinete ir taip daug knygų.
- Jau įsivaizduoju, koks bus rytojaus pamokos uždavinys: perskaitę šimtą puslapių, gebėsime rasti
penkiasdešimt metaforų, trisdešimt palyginimų…
Durys užsivėrė, todėl taip ir neišgirdau pamokos uždavinio tęsinio. O ir kitądien viskas
susidėliojo šiek tiek kitaip, nei įprasta. Pamoka neprasidėjo uždavinio paskelbimu, datos priminimu.
Mokinių paprašiau išsitraukti atsineštas knygas ir… skaityti.
Skaitymo malonumų nevaržė net vieta suole – drąsiausi išbandė naujas mokymosi erdves prie radiatorių.
Nors laikas buvo ankstyvas – pirmosios pamokos – nenugirdau ryto laikotarpiui būdingų žiovavimų ar
pasirąžymų. Knygų išgyvenimai siurbte siurbė penktokų dėmesį, taip ir nepastebėjau, kur prapuolė
pamokos laikas.
Prisiminiau, ką prieš keletą dienų mokiniai rašė apie knygas ir skaitymo svarbą savo
samprotavimuose:
,,Knygos man yra labai įdomios. Jose veikėjai patiria daug įvairių nuotykių ir man knyga ir labai brangus
daiktas, kurio į nieką nemainyčiau” (Vakarė, 5p/f).
,,Knyga – tai šaltinis, iš kurio mes semiamės žinių. Kai buvau mažas, labai mėgau, kad knygas man
skaitytų mama. Dabar paaugau ir knygas jau galiu skaityti savarankiškai” (Vaigintas, 5p/f).
Matyt, labai svarbu išmokti stabtelėti, ,,atsiplešti” nuo visų išmaniųjų telefonų,
kompiuterių bei rasti bent šiek tiek laiko skaitymui. Skaitantis žmogus – madingas žmogus, tuo pamažu
įsitikina ir patys mokiniai.
Danguolė Matulevičienė / 2016 m. vasario 2 d.
Buvo diena, kai mūsų mokyklos bibliotekoje pradinukai vienai pamokai tapo Šaukšto Šmaukšto
stalo akademijos studentais. Susipažino su stalo įrankių kilme, sužinojo koks įrankis atsirado pirmiausia,
kaip reikia gražiai sėdėti prie stalo, teisingai laikyti peilį ir šakutę, jais naudotis, o pavalgius padėti į
lėkštę. Kad įgytos žinios neišblėstų, mokiniams buvo padovanota Danguolės Kandrotienės knygelė ,,
Šaukšto Šmaukšto stalo akademija“ ir dar pridėta atmintinė su stalo serviravimo schema. Vaikai iš
pamokos išsinešė žinių, dovanų ir teigiamų emocijų.
Reda Gustienė / 2016 m. vasario 2 d.
Technologijų būrelyje mokiniai gamina darbelius ir patiekalus, skirtus įvairioms šventėms. Jau tapo
tradicija prieš Kalėdas kepti meduolinius namelius. Pradėjome dar lapkričio pabaigoje nuo namelio
braižymo ant popieriaus. Vėliau kepėme, statėme ir dekoravome. Mergaitės sakė, kad puošti namelius
patiko labiausiai. Nuotraukoje galite matyti, kaip mums sekėsi.
Technologijų mokytoja Reda Gustienė
Dovilė Giniotė / 2016 m. sausio 28 d.

Gitana Kučinskienė / 2016 m. sausio 28 d.
Išgirdę žodį „pirotechnika“, vaikai iškart įvardina – „fejerverkai“. Pasirodo, tai tik dalis tiesos.
3d, 3e ir 3b klasės mokiniai sausio 27 dieną dalyvavo susitikime su pirotechniku, Vilniaus Universiteto,
Chemijos fakulteto magistrantu Dominyku Jukneliavičiumi ir sužinojo, kad pirotechnika – tai mokslas apie
šviečiamųjų, padegamųjų arba dūminių degiųjų mišinių gamybą ir naudojimą karyboje, pramonėje, žemės
ūkyje, pramogų renginiuose . Suprato, kad darbas su pirotechnika labai pavojingas, kruopštus ir
reikalaujantis didelės atsakomybės, nes tai yra nuolatinis eksperimentavimas su gyvybei pavojingomis
medžiagomis.
Bet kaip tai bebūtų pavojinga, vaikus visada domina sproginėjimai, įvairiausi švytėjimai, o ypač
tai, iš ko gaminami fejerverkai ir kaip išgaunamos jų spalvos. Susitikimo metu apie tai mokiniams buvo
labai vaizdžiai papasakota ir, be abejo, pademonstruota. Likome sužavėti.
Genė Remeikienė / 2016 m. sausio 28 d.
Atėjo ilgai laukta žiema. Iki tos dienos mes visi buvome prislėgti to niūraus, pilko rudens.
Reikėdavo į mokyklą eiti per lietų, sušlapusiam, sušalusiam. Tarsi visas gyvenimas buvo papilkėjęs.
Tačiau dabar, dabar viskas pasikeitė, nes atėjo žiema.
Vieną dieną atsibudau ir supratau, kad nenoriu atsikelti, nenoriu vėl pėdinti per lietų. Bet juk
šiandien šeštadienis! Iškart atsikėliau iš lovos, pasiruošusi naujai dienai, žvilgtelėjau per langą ir …
sninga! Nejaugi tai tiesa? Gal aš vis dar sapnuoju? Tačiau iš gretimų kambarių ir lauko pasklido
džiaugsmo šūksniai. Iš tiesų, atėjo žiemužė. Išbėgau į lauką, dar spėjusi išgirsti mamą sakant, kad
nesušalčiau. Bet aš jau pasišokinėdama nukūriau prie žaidžiančių draugų. Mes lakstėme, žaidėme sniego
karą, statėme senį besmegenį. Mėgavomės žiema. O aš jaučiausi lyg iš naujo gimusi, krykštavau kaip
maža mergaitė ir visi rūpesčiai tartum dūmai išnyko.
Taigi aš labai džiaugiausi po ilgo, sunkaus laikotarpio atėjusia tarsi nauja šviesa – žiema. Nors ir
buvo šalta, ji sušildė mūsų širdis, praskaidrino gyvenimus. Juk tiek nedaug reikia, kad viskas pasitaisytų.
Tik šviesos, artimo meilės, šilumos ir truputį šypsenos.
Miglė Jauniškytė 6p kl.
2016 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas