DĖMESIO! Vyksta tinklapio atnaujinimo darbai. Senąją tinklapio versiją rasite čia
Danutė Kasiulevičienė / 2014 m. gruodžio 17 d.
Jau treti metai įpusėjo kaip mokykloje pasigirsta radijo balsas. Radijo laidas veda septintų ir aštuntų
klasių mokiniai. Pasak aštuntokės (8e klasė) Karolinos Česokaitės, jai tai yra svarbi patirtis, nes
galvojanti apie žurnalistiką. Ji prisimena, kaip nedrąsu buvo pirmuosius kartus prabilti į eterį, visada
jaudindavosi, kad nesuklystų arba netaisyklingai neištartų žodžio, bet dabar jaučiasi daug geriau
pasirengusi, nes toks užsiėmimas traukia iki šiol. Ankstesniais mokslo metais gražiai ir pavyzdingai savo
darbą atliko pirmieji diktoriai Gratas Šepetys iš 8a klasės ir Ieva Gatulytė iš 8d. Pernai ta pati Karolina
Česokaitė radijo laidas vedė su Adomu Balsiu (7p klasė), o šiemet kalba jau su bendraklasiu Aidu
Švegžda. Eterio paragavo ir aštuntokai Aidas Smulkis bei Gabrielė Vdovinaitė. Malonu pritraukti vis
daugiau mokinių, ugdyti juose kūrybiškumą, meninį raštingumą, tarpusavio bendravimą, susikaupimą,
atsakomybę viešajam žodžiui. Paskutinė 2014 – ųjų metų radijo laida, skirta sveikinimams su
artėjančiomis šventėmis.
Aidas. Dėmesio! Kalba mokyklos radijas!
Karolina. Labas rytas, miela mokyklos bendruomene.
Aidas. Jus sveikina mokyklos radijas!
Karolina. Pradedame tiesioginės laidos transliavimą.
Aidas. Tuoj išgirsite 250 sekundžių informatyvaus eterio laiko apie svarbius mokyklos įvykius.
Karolina. Turbūt kaip pasiutęs tu, Aidai, lauki atostogų?
Aidas.O kaip galvoji? Žinoma, kad ir tu pati, Karolina, lauki jų, nesulauki.
Karolina. Be abejo, todėl drįstu teigti, kad dabar kalbamės paskutinį kartą.
Aidas. Nori pasakyti 2014 metais?
Karolina. Tikrai taip. O dabar pažvelkime, kas įdomaus nutiko mokykloje.
Aidas. Ką norėjai tuo pasakyti?
Karolina. Na, kad mokykloje vis kas nors įvyksta.
Aidas. Taigi kai kas dalyvauja įvairiuose būreliuose…
Karolina. Pavyzdžiui, paprastai apie sudėtingą matematiką?
Aidas. O gal informatikos būrelis? Čia gi rimti tikslieji mokslai…
Karolina. Europos klubas, Debatų klubas…
Aidas. Toliau galiu prisijungti su krepšiniu, futbolu…
Karolina. O Sportiniai šokiai? Ką žinai daugiau?
Aidas. Eco-projektas su Emile klasėmis.
Karolina. O… supratau. Tada pakeliaukime po Vilnių…
Aidas. Tu čia iš tikrųjų?
Karolina. Taip, yra toks puikus būrelis. Jis taip ir vadinasi – Pakeliaukime po Vilnių…
Aidas. Pagalvojau, kad tu čia mane kvieti pakeliauti krintant snaigėms.
Karolina. Kol kas su būreliu, o snaigių dar teks palaukti.
Aidas. Gerai, tada kol kas ir aš pasinersiu į darbščiųjų rankų būrelį.
Karolina. Ką žadi nupinti?
Aidas. Didelę megztą snaigę.
Karolina. Originalu, girdžiu, kad išsiilgai tikros žiemos.
Aidas. Šiandien labai esame originalūs. Baigėsi pirmasis trimestras.
Karolina. Taip, svarbu prisiminti. Ir kaip finalas?
Aidas. Manau, kad daugumai pasisekė. Ir rezultatai pranoko lūkesčius.
Karolina. Tiesa, šiandien dar vieną svarbų įvykį norėtųsi paskelbti.
Aidas. Klausau ausis ištempęs.
Karolina. Kiek žinau, dabar yra proga visus pasveikinti su šventėm…
Aidas. Supratau! Tad…
Karolina. Meilės ir džiaugsmo.
Aidas.Gerų ateinančių metų.
Karolina. Sveikatos ir kantrybės.
Aidas. Čia labiausiai tinka mokytojams. O ko palinkėtum draugams?
Karolina. Din di lin, din di lin – Kalėdos jau pas mus. Sniegas sninga, tai gražu, tad dainuokime kartu..
Aidas. Kai baltas angelas Tau ranką tiesia, imi tikėt, kad greit aušra nušvis… Su šventom Kalėdom!
Karolina. Norėčiau dar pridurti: Kalėdos – tai stebuklų metas, kai žvaigždės pildo troškimus, kai orai būna
mums pavaldūs ir džiaugsmas užgožia vargus. Su artėjančiais 2015-aisiais!
Aidas. Aš irgi pridursiu: Tegul Kalėdų angelas atneša ramybę ne tik į Tavo namus, bet ir į Tavo širdį.
Tegul kitais metais išsipildo truputį daugiau nei Tu nori…
Karolina. Man malonu buvo su tavimi paplepėti.
Aidas. Tu žinai, ir man.
Karolina. Ačiū visiems, kurie mus išklausė, už dėmesį. Su jumis buvo Karolina Česokaitė iš 8E. Geros,
sėkmingos visiems dienos ir nuostabių švenčių.
Aidas. Čia buvo ir Aidas Švegžda taip pat iš 8E. Gerų atostogų ir švenčių.
Abu. Iki kitų metų!
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
MOKINIŲ TEISĖS
1. Įgyti valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą.
2. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius, bei tradicijas.
3. Naudotis mokyklos mokymo baze bei mokymo priemonėmis.
4. Pagal mokyklos pasiūlymus rinktis norimą mokymosi kryptį, neformalaus ugdymosi sritį.
5. Dalyvauti mokyklos savivaldoje: teikti pasiūlymus dėl mokyklos veiklos gerinimo, esant pavyzdingam
elgesiui ir geriems mokymosi rezultatams, būti išrinktam į mokinių tarybą.
6. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys ar ugdymosi rezultatai.
7. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje, reikalauti, kad būtų ginamas ir
būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą.
8. Mokykloje kurti tokią atmosferą, kurioje visi galėtų darniai gyventi, dirbti, mokytis.
9. Stiprinti savo sveikatą aktyviai sportuojant.
10. Nesutikti su mokytojo nuomone ir kultūringai išsakyti savąją, pagarbiai atsižvelgti į mokytojo asmens
laisvės žmogiškąją vertę ir požiūrį į gyvenimą, paremtą bendražmogiškųjų vertybių samprata.
11. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą.
11.1. Padėka reiškiama:
11.1.1. Už labai gerą mokymąsi (esant 9, 10 balų metiniams įvertinimams) ir pavyzdingą elgesį.
11.1.2. Už gerą mokymąsi (esant 7, 8, 9, 10 balų metiniams įvertinimams) ir pavyzdingą elgesį.
11.1.3. Už aktyvų dalyvavimą klasės, mokyklos bendruomenės ir visuomenės gyvenime.
11.2. Padėkos teikiamos tokia tvarka:
11.2.1. Iki einamųjų mokslo metų pabaigos klasės auklėtojas ir mokytojai pateikia siūlymus
administracijai dėl padėkų teikimo.
11.2.2. Direktoriaus įsakymu įteikiama padėka.
MOKINIŲ PAREIGOS
Laikytis bendražmogiškosios gyvensenos normų, įstatymų, mokyklos nuostatų bei mokinio elgesio
nuostatų:
1. Gerbti savo Valstybės istoriją, simbolius, vadovus, ir visokeriopai formuoti gerą Lietuvos įvaizdį.
2. Gerbti savo mokyklą, simbolius, palaikyti gerą mokyklos įvaizdį ir nežeminti jos vardo.
3. Stropiai mokytis ir įgyti pagrindinį išsilavinimą, vykdyti visus mokyklos ugdymo plane ir mokyklos
nuostatuose numatytus reikalavimus.
4. Vykdyti mokyklos vadovų ir savivaldos institucijų nutarimus, dalyvauti bendruose mokyklos
renginiuose.
5. Laikytis keliamų reikalavimų atitinkamai pasirengiant kiekvienai pamokai, aktyviai joje dalyvauti ir
ugdyti savo gebėjimus bei įvairius įgūdžius, padėsiančius tolesniame gyvenime ir būsimoje veikloje.
6. Nevėluoti į pamokas, striukes ir paltus laiku pasikabinti drabužinėje, nepraleidinėti pamokų be
pateisinamos priežasties.
7. Pamokose nesinaudoti mokymosi procesui trukdančiais daiktais: mobiliais telefonais, kortomis,
žurnalais ir kt. Nevalgyti per pamokas ir nekramtyti gumos.
8. Rodyti savitvardos ir kritinio mąstymo pastangas bendraujant ir mokantis.
9. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokiniais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, būti
mandagiam mokykloje, gatvėje ir kitose viešose vietose.
10. Gerbti budinčių mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų darbus, jų pastangas palaikyti gražią
ir tvarkingą mokyklos aplinką.
11. Tinkamai elgtis pertraukų, pamokų ir renginių metu, saugoti savo bei kitų sveikatą mokyklos
koridoriuose, valgykloje, kieme, per kūno kultūros ar kitas pamokas.
12. Ugdyti savo teisingumą ir atlaidumą, užuojautą silpnesniam ar kenčiančiam.
13. Palaikyti švarą bei tvarką kiekvienoje klasėje ir visoje mokykloje, surinkti šiukšles iš pasuolių,
nepalikti jų koridoriuose.
14. Tausoti ir saugoti mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir knygas. Sugadinus ar
sunaikinus turtą, atlyginti padarytą žalą pagal mokyklos nustatytą tvarką.
15. Valgyti tik valgykloje. Klasėje valgyti tik ypatingomis progomis po pamokų, su auklėtojo leidimu. 16.
Esant langams tarp pamokų, susidariusį laisvą laiką naudoti individualiai savišvietai mokyklos
bibliotekoje.
17. Dėvėti tvarkingą aprangą, nepalikti mokykloje savo drabužių, asmeninių daiktų.
18. Laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti galvos ir kūno švarą, kasmet profilaktiškai tikrintis
sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pateikti mokyklai sveikatos patikros pažymą.
MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
1. Vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas mokyklos patalpose, jos teritorijoje, atvykti į
mokyklą apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų, prekiauti jomis, platinti
literatūrą šiomis temomis.
2. Keiktis, šūkauti (ar kitaip kelti triukšmą) pertraukų metu, šiukšlinti, žaisti azartinius žaidimus
mokyklos patalpose ir aplinkinėje teritorijoje.
3. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį
pažeminimą.
4. Valgykloje draudžiama triukšmauti, stumdytis, pasisavinti kitų valgį, trukdyti valgyti kitiems, palikti
nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų.
5. Be mokyklos vadovų ar auklėtojo leidimo mokiniams draudžiama į mokyklą ir į jos renginius kviestis
pašalinius, mokykloje nesimokančius, joje nedirbančius asmenis.
6. Laisvos pamokos metu išeiti iš mokyklos teritorijos.
7. Draudžiama neštis į mokyklą su mokymosi procesu nesusijusius prietaisus, daiktus (grotuvus,
kolonėles, ausinukus ir kt., išskyrus telefoną, kad galėtų paskambinti tėvams).
8. Naudotis įvairiais elektros prietaisais ar krovikliais be mokytojo leidimo.
9. Mokyklos teritorijoje vaikščioti per gėlynus ir žolynus.
10. Rūkyti mokykloje, jos teritorijoje, prieigose (gyvenamųjų namų kiemuose).
BUDINČIŲ MOKINIŲ PAREIGOS
1. Drausmei ir tvarkai mokykloje palaikyti, budėti mokytojams padeda 6-8 klasių mokiniai.
2. Budinčios klasės auklėtojas paskiria vyriausiąjį budintį mokinį, išdalina mokiniams skiriamuosius
ženklus, kiekvienam paskiria budėjimo vietą.
3. Budėjimo metu mokiniai gerai matomoje vietoje prisisega geltonus skiriamuosius ženklus (kairėje
viršutinio drabužio dalyje).
4. Budėjimą organizuoja ir kontroliuoja budinčios klasės auklėtojas ir vyresnysis budintis mokinys.
Budėjimą prižiūri budintis mokyklos vadovas.
5. Mokinių budėjimą vertina nuo 1 iki 10 taškų budintys mokytojai, vertinimai rašomi kiekvieną dieną
mokinių budėjimo vertinimo lapuose.
6. Budėjimo aptarimas ir perdavimas kitai klasei vyksta kiekvieną penktadienį per 2-ąją ilgąją pertrauką
aktų salėje.
MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ
1. Mokiniai naudodamiesi visomis mokinio teisėmis, privalo vykdyti ir savo pareigas.
2. Mokiniams, pažeidusiems mokinio elgesio nuostatus, taikomos šios poveikio priemonės:
2.1. Mokytojo ar auklėtojo įspėjimas žodžiu.
2.2. Nusižengusio mokinio pasiaiškinimas raštu.
2.3.Tėvų kvietimas į mokyklą dėl mokinio elgesio ir mokymosi svarstymo.
2.4. Direktoriaus įspėjimas ar papeikimas.
3. Mokiniams, atsisakiusiems laikytis mokyklos programų, nuostatų, darbo tvarkos bei mokinių elgesio
nuostatų, turintiems 3 Direktoriaus įspėjimus, gali būti pasiūlyta mokytis kitoje mokykloje.
Loreta Kamarauskienė / 2014 m. gruodžio 11 d.
Septintų ir aštuntų klasių mokiniai jau penktąjį sezoną mūsų mokykloje dalyvavo organizuojamame
dainų konkurse “Eclubvision-2014″, kuris vyksta anglų kalba. Renginį vedė 7A klasės mokiniai Marius
Mažeika ir Kristijonas Šidlauskas bei 8F klasės mokiniai Rugilė Stonkutė ir Benediktas Pajarskas. Iš viso
dalyvavo dvylika komandų iš septintų – aštuntų klasių mokinių. Šiemet, gruodžio 5-ąją, nugalėtojais tapo
8F klasės komanda, surinkusi 148 taškus. Antroji vieta atiteko 8P klasei, surinkusiai 144 taškus, o trečios
vietos laimėtojai – 8D klasė, surinkusi 114 taškų.
Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais. Pirmajai vietai skirtas 300 lt. vertės kuponas klasės foto
sesijai, (rėmėjas „Maxi studija”), o antros ir trečios vietos nugalėtojai pasidalino kosmetikos priemonių
rinkinius už 300 lt. (rėmėjas UAB „FM group”).
Dėkojame mūsų rėmėjams “Maxi studija” ir UAB “FM group”.
Anglų kalbos mokytoja Loreta Kamarauskienė
Irina Jakubauskienė / 2014 m. gruodžio 9 d.
Jeigu esi 6-8 klasės moksleivis ir mėgsti leisti laiką prie kompiuterio, tuomet kviečiame Tave
dalyvauti Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos matematikos – informacinių technologijų piešinių
konkurse „Matematinis peizažas“. Mielas moksleivi, kūrybiškai pažvelk į matematiką bei rask ir su teksto
rengykle išreikšk savitas, drąsias, patrauklias matematikos interpretacijas.
Reikalavimai darbui:
1. Darbas turi būti padarytas TIK iš figūrų (angl. Shapes), galima įkelti tekstą arba „WordArt“ objektą.
2. Panaudoti užpildo efektai ir kiti figūrų formatavimo būdai.
3. Įkeltas puslapio fonas.
4. Lapas A4 formato, piešinys užpildo visą lapą.
5. Pačiame darbe neturi būti mokinių vardų bei pavardžių.
6. Darbe turi būti panaudoti matematiniai elementai: skaičiai, ženklai, išraiškos,
geometrinės figūros ir pan.
7. Konkursiniai darbai pateikiami adresu : irute.jakubauskiene@gmail.com iki sausio 19 d.
Vertinimas:
• Darbai vertinami atsižvelgiant į jų kūrybiškumą, originalumą, meniškumą,
interpretacijos brandumą, temos atskleidimą.
• Atskirai bus vertinami IT ir matematikos reikalavimai darbui.
• Bus vertinami tik tie darbai, kurie atitiks konkurso tematiką ir reikalavimus.
Mokyklinio konkurso laimėtojų darbai bus siunčiami į Vilniaus Apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 6-8
klasių mokinių matematikos – informacijų technologijų piešinių konkursą „Matematinis peizažas“ ir ten
varžysis dėl diplomų ir prizų.
Aušra Stravinskaitė / 2014 m. gruodžio 9 d.
Gruodžio 1 d. mokykloje vyko debatų turnyro finalinis etapas. Moksleiviai diskutavo tema  „Mokyklinė  uniforma būtina“. Nuo rugsėjo pradžios 7a, 7b, 7c, 7p ir 8e klasių mokiniai debatavo tarpklasiniuose  turnyruose. Finaliniame turnyre laimėjo teigiančiųjų komanda, įtikinusi komisiją, jog mokyklinė uniforma yra būtina. Finalo dalyviai: Gentvilė Kaupaitė, Ieva Žakaitytė, Edvinas Čatrovskis- teigiančiųjų komanda; Aistė Butkutė, Justina Jemeljenovaitė, Kamilė Grigaitytė- neigiančiųjų komanda.
Alma Jurkšienė / 2014 m. gruodžio 3 d.
Spalio mėnesį vyko Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas. Šiame konkurse
dalyvavo ir mūsų mokyklos 2-ų, 3-čių ir 4-ų klasių mokiniai.
Pirmas konkurso etapas vyko klasėse. Iš kiekvienos paralelinės klasės buvo atrinkta po 1-2 gražiausiai
parašytus dailyraščius.
Antrame etape mokytojų komisija iš kiekvienos klasės atrinko po 1-ą darbą. Trijų vaikų darbai pateko į
Vilniaus miesto dailyraščio konkursą.
3c klasės mokytojos A. Jurkšienės mokinė Kamila Grinevič tapo Vilniaus miesto 3-čių klasių dailyraščio
konkurso nugalėtoja.
Eglė Bridikienė / 2014 m. lapkričio 30 d.
Lapkričio 28 d.- paskutinę I-ojo trimestro dieną Europos klubas pakvietė progimnazijos narius
pažymėti geltona spalva. Pertraukų metu skambėjo muzika ir “geltonos” dainos, vieni ryškiai švietė
geltonai, kiti pasidabino kukliais aksesuarais.
Kodėl svarbi geltona spalva? Visų pirma, tai – Lietuvos vėliavos pirmoji spalva. Taip pat, geltona –
šviesos, aukso ir šlovės spalva. Geltona spalva suteikia laimės, pusiausvyros ir džiaugsmo pojūtį.
Johanas Volfgangas fon Gėtė teigė, kad geltona spalva tinginį paverčia darbštuoliu.
Pažiūrėkite, kiek geltonų darbštuolių užfiksavome!
Jurgita Stonienė / 2014 m. lapkričio 26 d.
Lapkričio 19 dieną mokykloje vyko atranka į kalėdinį tiesinių lygčių sprendimo turnyrą. Dalyvavo
gausus aštuntokų būrys, kuris įrodė, kad šių dienų jaunimas ne tik prie kompiuterio dienas leidžia, bet ir
matematinius uždavinius spręsti mėgsta. Labai džiaugiamės moksleivių aktyvumu ir primename, kad
kiekvienose varžybose galioja principas – svarbu dalyvauti, o ne nugalėti. Tad dėkojame visiems,
dalyvavusiems, ir sveikiname nugalėtojus – 8a klasės mokines Juliją Paliulionytę ir Aliną Paliulionytę bei
8b klasės mokinį Deivid Čaikin. Šie mokiniai 2014 metų gruodžio 9 d. atstovaus mūsų progimnazijai
kalėdiniame tiesinių lygčių sprendimo turnyre, kuris vyks Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje.
Šių metų lapkričio mėnesį į svečius atvyko mylimas vaikų rašytojas Vytautas Račickas. Mokiniai labai jo
laukė ir ruošėsi iš anksto. Į susitikimą susirinko visi trečiokai. Juk šio rašytojo knygelės pačios
populiariausios ir skaitomiausios. Svečias atsakinėjo į mokinių klausimus, pasakojo apie meilę knygai, kaip
atsirado šlepetės istorijos ir kt. Rašytojui skaitant ištraukas, vaikų akys spindėjo.
„Norint pripratinti vaikus prie knygų, reikia su jais bendrauti, todėl mano kūriniuose šmaikščios istorijos
apie vaikų gyvenimą yra išgirstos iš pačių vaikų, mokytojų, bibliotekininkų…“, – sakė V. Račickas.
Pasibaigus susitikimui visi skubėjo nusipirkti knygelių su rašytojo autografu. Biblioteka papildė fondą
rašytojo kūriniais.
Tikimės, kad šis susitikimas paskatins mokinius dažniau draugauti su knyga.
Regina Vaitkevičienė
Danguolė Matulevičienė / 2014 m. lapkričio 25 d.
2014 m. lapkričio 17d. bibliotekoje su septintokais susitiko etnomuzikologė magistrė Indrė
Kukulskytė – Nedzveckienė. Ji neseniai viešėjo Indonezijoje ir tyrinėjo šio salyno kultūrą.
Viešnia papasakojo apie etnomuzikologo profesiją. Sužinojom, kad šios srities specialistams
reikalingos istorijos, geografijos žinios. Jie turi išmanyti apie savo šalies ir tyrinėjamo krašto muziką,
kultūrą, tradicijas.
Ypač įdomu buvo klausytis viešnios įspūdžių apie Indoneziją. Javos sala yra nedidelė, bet joje
gyvena daug žmonių. Todėl indoneziečiai turi pajusti vieni kitų poreikius. Darna ir įsiklausymas atsispindi
ir jų muzikoje. Etnomuzikologė atsinešė kelis bambukinius ksilofonus, atsivežtus iš Javos. Juos
išmėgindami mūsų mokyklos mokiniai galėjo įsitikinti, kad net jei ir laikai instrumentą pirmą kartą, gali
pagroti gražiai. Svarbiausia įsiklausyti, ką groja kitas. Tada išgaunami garsai bus harmoningi ir malonūs
ausiai.
2014 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas